SCAL-locatie Rooseveltstraat

Op de SCAL-locatie (Rooseveltstraat 65) wil ontwikkelaar Immo Selekt 128 nieuwe huurwoningen bouwen. Dit sluit aan bij de vraag in de buurt naar huurwoningen, van zowel gemiddelde als hoge(re) huurprijs. In de plannen is er op de begane grond ook ruimte voor bedrijfs-, commerciële- of maatschappelijke functies. Immo Selekt noemt dit project 'BLEI'.

Een indruk van de nieuwe woningen

Nota van Uitgangspunten

In 2018 heeft de gemeenteraad de Nota van Uitgangspunten (NvU) vastgesteld. Initiatiefnemer Immo Selekt heeft de bouwplannen in afstemming met de gemeente verder uitgewerkt, volgens de NvU. Ook de buurt en andere belanghebbenden zijn hierbij betrokken. Leefbaarheid, duurzaamheid, soort woningbouw, parkeren en verkeer zijn daarbij belangrijke onderwerpen.

Bestemmingsplan

Het nieuwe bouwplan voor de SCAL-locatie past niet in het bestemmingsplan. Er moet dus een nieuw bestemmingsplan worden gemaakt: bestemmingsplan Rooseveltstraat 65-79.

De gemeente heeft dit nieuwe bestemmingsplan voor deze plek gemaakt. In dit bestemmingsplan staan de nieuwe  gebruiks- en de bouwmogelijkheden voor dit gebied. Ook staat in het bestemmingsplan welke regels er voor het bouwen gelden, maar bijvoorbeeld ook de voorwaarden voor parkeren en hoe er gezorgd wordt dat er een goede ontsluiting voor verkeer komt.

Dit bestemmingsplan heeft als ontwerp ter inzage gelegen. Hier zijn enkele zienswijzen op gekomen. Deze zienswijzen hebben geleid tot aanpassingen aan het bestemmingsplan. Deze zienswijzen zijn beantwoord en op 7 juli 2022 heeft de gemeenteraad besloten om het bestemmingsplan met de aanpassingen vast te stellen.

Coördinatieregeling

Naast het ontwerpbestemmingsplan hebben tegelijkertijd ook andere ontwerpbesluiten ter inzage gelegen: de ontwerp omgevingsvergunning en het ontwerp besluit hogere waarden Wet Geluidhinder (Wgh). Deze drie ontwerpbesluiten zijn via een zogenaamde coördinatieprocedure in procedure gebracht: alle drie de besluiten hebben gelijktijdig ter inzage gelegen voor een periode van zes weken.

Wat is een coördinatieregeling?

De gemeente kan verschillende besluiten die samenhangen met de uitvoer van ruimtelijke ontwikkelingen coördineren. Dit houdt in dat de gemeente de uitvoeringsbesluiten die nodig zijn, inclusief omgevingsvergunningen van de Wabo, samen behandelen met het vaststellingsbesluit van het bestemmingsplan. De besluiten legt gemeente Leiden dus gezamenlijk ter inzage. Daardoor kan iedereen in één keer op alle gecoördineerde besluiten reageren. Anders dan normaal is beroep mogelijk bij één instantie: de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Raad van State behandelt de besluiten als één besluit. Zie ook de Coördinatieverordening Ruimtelijke Ordening.

Vastgestelde besluiten

De volgende drie besluiten liggen vanaf vrijdag 29 juli 2022 tot en met vrijdag 9 september 2022 ter inzage. Ook deze besluiten worden weer met een coördinatieregeling behandeld. 

Deze besluiten kunnen vanaf vrijdag 29 juli 2022 tot en met vrijdag 9 september 2022 ook op afspraak worden ingezien in het Stadskantoor, Bargelaan 190 te Leiden. U kunt voor een afspraak bellen naar 14 071 (optie 4).

Hoe kun je bezwaar maken (beroep instellen)?

De beroepstermijn loopt van zaterdag 30 juli 2021 tot en met vrijdag 9 september 2022. Tijdens deze beroepstermijn kan iedereen die een zienswijze heeft ingediend, beroep instellen tegen de gecoördineerde besluiten. Verder staat beroep open voor belanghebbenden die geen zienswijzen hebben ingediend. De gecoördineerde besluiten worden in beroep als één besluit beoordeeld. Uw bezwaar (beroep) kunt u sturen naar: Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Op de gecoördineerde besluiten is de Crisis- en herstelwet (Chw) van toepassing. Dit betekent dat in het beroepschrift moet worden aangeven welke beroepsgronden worden aangevoerd tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Noem in uw beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is. Zie ook: Overheid.nl.

Wanneer treden de besluiten in werking?

De gecoördineerde besluiten treden in werking na afloop van de beroepstermijn. Het instellen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat de gevolgen van het besluit waarmee u het niet eens bent, niet worden uitgesteld. Belanghebbenden die beroep hebben ingediend en iedereen die een zienswijze heeft ingediend en daarna in  beroep is gegaan, kunnen ook vragen om een voorlopige voorziening. Als binnen de beroepstermijn ook een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treden de gecoördineerde besluiten niet in werking voordat er op het verzoek is beslist.

Contact

Meer weten over het project? Neem contact op met de gemeente via het contactformulier of bel 14 071. Op de website van Immo Selekt vindt u meer informatie over onder andere het ontwerp en het beoogd programma.

#doculijst#leeg