Tweede versie van de Omgevingsvisie Leiden 2040 van kracht

De nieuwe versie van de Omgevingsvisie – genaamd Omgevingsvisie Leiden 2040 (1.1) - is een flinke stap voorwaarts. Zo zijn er duidelijk keuzes gemaakt en zijn eerder ontbrekende onderwerpen (zoals bodem, energie en mobiliteit) toegevoegd. De Omgevingsvisie geeft met ambities en doelstellingen richting aan toekomstige ontwikkelingen. We zetten in op (internationale) kennis, (historische) cultuur en het realiseren van een duurzame, leefbare, innovatieve stad waar plek is voor iedereen.

Wijzigingen gemeenteraad

Naar aanleiding van de behandelingen van de Omgevingsvisie in de commissie Stedelijke Ontwikkeling en de gemeenteraad zijn een aantal aanpassingen gedaan op het stuk dat het college van burgemeester en wethouders in juli aan de gemeenteraad aanbood. In de Omgevingsvisie is de aandacht voor sociale veiligheid en het waarborgen van de bereikbaarheid en verkeersveiligheid van wijken verwerkt. Ook is het woord ‘dier’ toevoegt als het gaat om groen/natuur. Daarnaast is er een alinea opgenomen over luchtverkeer en het effect ervan op de leefbaarheid in de stad. Tot slot is naar aanleiding van bovenstaande aspecten het raadsbesluit op sommige punten aangescherpt en aangevuld. Zo sluit het besluitpunt over hoogbouw nu beter aan bij de inhoud van de visie. De aanpassingen zijn inmiddels verwerkt tot een definitieve Omgevingsvisie Leiden 2040 (versie 1.1) (pdf, 5,00 mb).

De eerdere versie (1.0) uit 2019 komt met dit besluit te vervallen.