Nieuwe versie Omgevingswet aangeboden aan de gemeenteraad

Op 13 juli heeft het college van burgemeester en wethouders de nieuwste versie (1.1) van de Omgevingsvisie Leiden 2040 vastgesteld en aangeboden aan de gemeenteraad.

Nieuwe versie

In 2019 is samen met de stad een eerste versie van de Omgevingsvisie (1.0) opgesteld. De nieuwe versie van de Omgevingsvisie (1.1) borduurt voort op de waarden en verhaallijnen uit de eerdere visie, en is concreter. Zo zijn er duidelijk keuzes gemaakt en zijn eerder ontbrekende onderwerpen (zoals bodem, energie en mobiliteit) toegevoegd.

De nieuwe versie en bijbehorende bijlagen zijn te vinden in de besluitenlijst van 13 juli met besluitnummer 21.0358.

Gemeenteraad aan zet

De gemeenteraad zal na de zomervakantie van 2021 de Omgevingsvisie met bijbehorende stukken behandelen. Tot vaststelling door de gemeenteraad geldt de Omgevingsvisie versie 1.0.

Vier thema’s

Wat staat er in de nieuwe versie van de Omgevingsvisie? In aanloop naar 2040 investeren we flink in (internationale) kennis, (historische) cultuur en realiseren we een duurzame, leefbare, innovatieve stad waar plek is voor iedereen. De Omgevingsvisie bestaat uit veel verschillende onderwerpen. Daarom is de uitwerking opgedeeld in vier thema’s met bijbehorende stadskeuzes: groen-blauw raamwerk, aantrekkelijk vestigingsklimaat, duurzame mobiliteit en bodem als fundament. De stadskeuzes binnen de thema’s geven richting aan toekomstige ontwikkelingen in Leiden. Voorbeelden van die stadskeuzes zijn:

  • We maken ruimte voor een groen-blauw raamwerk om in te spelen op klimaatveranderingen, de biodiversiteit te versterken en een gezonde en beweegvriendelijke leefomgeving te bieden. Hieronder valt een tweede groene ring meer aan de rand van de stad. Een lang ringpark dat door groene voetgangers- en fietsroutes verbonden is met het Singelpark en het landschap buiten de stad.
  • We kiezen voor binnenstedelijke verdichting in plaats van bouwen in het buitengebied.
  • We bouwen naar behoefte (woningen, banen en voorzieningen) in gemengde stedelijke gebieden. We doen dit op duurzame, klimaatadaptieve en natuurinclusieve wijze.
  • We wijzen bouwhoogtes en een beperkt aantal nieuwe hoogbouwclusters aan in de stad. Langs belangrijke hoofdwegen in de stad mag tot een hoogte van 50 meter gebouwd worden. Op hoogbouwclusters tot 70 meter. Op een aantal specifiek aangewezen plekken wordt de mogelijkheid geboden om hoger dan 70 meter te bouwen. Dit zijn de Trafolocatie, Schipholweg, Westerpoort en KPN/Monuta (LEAD).
  • We kiezen voor duurzame mobiliteit: gezond, schoon, veilig en ruimte-efficiënt. Hierbij ligt het accent op lopen, fietsen en openbaar vervoer. In combinatie met een minder prominente rol voor de (stilstaande en/of rijdende) auto in de stad en uitbreiding van autoluwe gebieden in de stad.
  • We brengen de ondergrond in kaart en bereiden de ondergrond voor op de toekomst, waardoor we ontwikkelingen onder en boven de grond goed op elkaar af stemmen.

Inspraakreacties

In april en mei lag de Ontwerp Omgevingsvisie (1.1) ter inzage. In veel inspraakreacties komt terug dat de nieuwe Omgevingsvisie meer samenhang kent en thema’s beter met elkaar verbindt. Naar aanleiding van de reacties en adviezen heeft de gemeente verschillende aanpassingen en aanvullingen gedaan in. Zo is bijvoorbeeld het hoofdstuk over leefmilieus verduidelijkt. Om een goede kwaliteit te garanderen en recht te doen aan de inspraakreacties over hoogbouw wordt de ‘Kwaliteitstoets voor hoogbouw’ opgesteld. Deze wordt zo snel mogelijk na de vaststelling van de Omgevingsvisie behandeld in de gemeenteraad. Sommige reacties gingen over andere zaken in de stad dan waar de Omgevingsvisie over gaat. De gemeente is daarom gestart met uitleg over het doel en de mogelijkheden van een Omgevingsvisie in relatie tot andere (beleids)stukken en projecten.”

Omgevingswet

Het maken van een Omgevingsvisie is een van de voorbereidingen voor de invoering van de Omgevingswet (verwachte ingangsdatum 1 juli 2022).