Ontwerp Omgevingsvisie vrijgegeven voor inspraak

In 2019 is samen met de stad een eerste versie van de Omgevingsvisie (1.0) opgesteld. De nieuwe versie van de Omgevingsvisie borduurt voort op de waarden en verhaallijnen uit de eerdere visie. Deze versie van de Omgevingsvisie (1.1) is concreter dan de vorige. Zo zijn er duidelijk keuzes gemaakt en zijn eerder ontbrekende onderwerpen (zoals bodem en mobiliteit) toegevoegd. Inwoners en organisaties in de stad dachten tijdens digitale gesprekken mee over de ingeslagen koers en keuzes.

Het college van burgemeester en wethouders heeft de Ontwerp Omgevingsvisie Leiden 2040 (versie 1.1) vrijgegeven voor inspraak. Reacties zijn welkom van 2 april tot en met 14 mei 2021.

Wat staat er in de Ontwerp Omgevingsvisie Leiden 2040?

In aanloop naar 2040 investeren we flink in (internationale) kennis, (historische) cultuur en realiseren we een duurzame, leefbare, innovatieve stad waar plek is voor iedereen. De Omgevingsvisie bestaat uit veel verschillende onderwerpen. Daarom is de uitwerking opgedeeld in vier thema’s met bijbehorende stadskeuzes: groen-blauw raamwerk, aantrekkelijk vestigingsklimaat, duurzame mobiliteit en bodem als fundament. De stadskeuzes binnen de thema’s geven richting aan toekomstige ontwikkelingen in Leiden. Voorbeelden van die stadskeuzes zijn:

  • We maken ruimte voor een groen-blauw raamwerk, inclusief een tweede groene ring om in te spelen op klimaatveranderingen, de biodiversiteit te versterken en een gezonde en beweegvriendelijke leefomgeving te bieden.
  • We kiezen voor binnenstedelijke verdichting in plaats van bouwen in het buitengebied.
  • We bouwen naar behoefte (woningen, banen en voorzieningen) in gemengde stedelijke gebieden. We doen dit op duurzame, klimaatadaptieve en natuurinclusieve wijze.
  • We wijzen nieuwe hoogbouwclusters en bouwhoogtes aan in de stad.
  • We kiezen voor duurzame mobiliteit: gezond, schoon, veilig en ruimte-efficiënt. Hierbij ligt het accent op lopen, fietsen en openbaar vervoer. In combinatie met een minder prominente rol voor de (stilstaande en/of rijdende) auto in de stad en uitbreiding van autoluwe gebieden in de stad.
  • We brengen de ondergrond in kaart en bereiden de ondergrond voor op de toekomst, waardoor we ontwikkelingen onder en boven de grond goed op elkaar af stemmen.

Hoe verder?

In deze nieuwe versie is Leiden opgedeeld in drie leefmilieus. Per leefmilieu zijn gebiedsgerichte aandachtspunten en kenmerken geformuleerd die, samen met de stadskeuzes, helpen bij concrete projecten of gebiedsontwikkelingen. Op een kaart is ingetekend welk deel in de stad welk accent krijgt. Waar nodig vullen we de Omgevingsvisie in de toekomst verder aan.

Hoogbouw

Leiden ziet hoogbouw als een van de manieren om de stad duurzaam te verstedelijken. In de Omgevingsvisie staan de globale kaders voor hoogbouw en zijn gebieden aangegeven waar hoogbouw gerealiseerd mag worden. Dit is mede tot stand gekomen na gesprekken met de stad tijdens de Week van de Leidse Hoogte afgelopen januari. De volgende stap is het uitwerken van een speciale kwaliteitstoets voor hoogbouw, maar dat valt buiten de Omgevingsvisie.

Omgevingseffecten

De Omgevingsvisie bevat een aantal bijlagen. Een daarvan, het Omgevingseffectrapport, beschrijft wat de mogelijke effecten op de omgeving zijn als we de voorgestelde Omgevingsvisie Leiden 2040 in de praktijk zullen brengen. Leiden heeft er als een van de eerste gemeenten in Nederland voor gekozen om niet alleen milieueffecten in dit rapport te beschrijven, maar ook andere effecten op de omgeving te onderzoeken. Dit sluit aan bij de toekomstige Omgevingswet (verwachte ingangsdatum 1 januari 2022), die de leefomgeving als één geheel ziet.

Meer informatie

Alle stukken: de visie, het Omgevingseffectrapport en bijbehorende bijlagen, staan op de besluitenlijst van 23 maart. Of lees de samenvatting (pdf, 0,93 mb).