Stedenbouwkundig Programma van Eisen vastgesteld

Het Stedenbouwkundig Programma van Eisen Kaasmarkt is vastgesteld na inspraak. Het gaat om de Koppenhinksteeg 8-10, hoek Middelweg, grachtenpanden langs de Oude Rijn en de Kaasmarktschool.

Voor deze vier plekken geeft het Programma van Eisen aan wat stedenbouwkundig mogelijk is. Centraal staat dat de Kaasmarkt een plein wordt met vier kleinschalige ontwikkelingen daaromheen. De hoogte, maat en schaal die worden toegestaan, sluiten aan bij de huidige bebouwing. Op basis hiervan kunnen de particuliere ontwikkelaars, vooruitlopend op besluitvorming over de nieuwe inrichting van de Kaasmarkt, hun bouwplan verder uitwerken en realiseren.

Het Programma van Eisen is tot stand gekomen in nauw overleg met de klankbordgroep. Het overleg met de klankbordgroep heeft geleid tot een beter plan. Daarna is het Programma van Eisen vrijgegeven voor inspraak. De inspraakreacties zijn beantwoord en te vinden in de nota inspraak Stedenbouwkundig Programma van Eisen Kaasmarkt (te vinden via de link onderaan dit bericht).

Kaderbesluit Kaasmarkt

Het Programma van Eisen vormt samen met de toekomstige besluitvorming over de autoluwe binnenstad en de parkeervisie de uitgangspunten voor het daarna te nemen kaderbesluit Kaasmarkt dat gaat over de inrichting van de Kaasmarkt.

Bekijk het raadsvoorstel en de bijlagen (ook het Stedenbouwkundig Programma van Eisen).