Kaderbesluit ingetrokken

Het doel van het project Kaasmarkt is om een aantrekkelijke kwaliteitsverbetering van de Kaasmarkt te realiseren. Enerzijds door het plein opnieuw in te richten en te vergroenen, anderzijds door kleinschalige ontwikkelingen aan de randen mogelijk te maken.

Hierbij is het van belang dat er voldoende parkeerplaatsen beschikbaar blijven voor bewoners en dat de parkeervraag van bezoekers van de binnenstad wordt gefaciliteerd in de nabije omgeving van de Kaasmarkt.

Een van de mogelijkheden is de ophoging van de Haarlemmerstraatgarage als alternatief voor het verlies aan parkeerplaatsen op de nieuwe Kaasmarkt. Het college van burgemeester en wethouders wil voorafgaand aan het kaderbesluit Kaasmarkt meer grip hebben op de oplossingen voor het parkeervraagstuk van de Kaasmarkt. Daarom heeft het college besloten het kaderbesluit Kaasmarkt uit te stellen. Er wordt de komende maanden onderzoek gedaan om te kijken onder welke randvoorwaarden het gebruik van de Haarlemmerstraatgarage een mogelijkheid is om het parkeervraagstuk op te lossen en welke andere mogelijkheden er zijn.

De eerste stap is dat het college een projectopdracht vaststelt voor het onderzoek naar de uitbreiding van de Haarlemmerstraatgarage. Naar verwachting gebeurt dit begin volgend jaar. Net zoals bij het project Kaasmarkt, wordt de voortgang besproken met de Klankbordgroep. De verwachting is dat aan het einde van het eerste kwartaal van 2018 het kaderbesluit Kaasmarkt opnieuw behandeld wordt.