Inrichting openbare ruimte en woningbouw als aparte trajecten verder

Op 23 april 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om de aanpak van het project Kaasmarkt te herzien. Besloten is de woningbouwontwikkelingen aan de randen van de Kaasmarkt en de inrichting van de openbare ruimte als aparte trajecten voort te zetten.

Om de woningbouwontwikkelingen mogelijk te kunnen maken, worden er (vooruitlopend op een kaderbesluit over de herinrichting van de Kaasmarkt) randvoorwaarden opgesteld waaraan de ontwikkelingen moeten voldoen. Deze worden ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd. Op basis van de randvoorwaarden kunnen de particuliere ontwikkelaars hun bouwplan verder uitwerken en realiseren.