Stedenbouwkundig plan Humanities Campus vrijgegeven voor inspraak

Op 13 december 2022 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden besloten het stedenbouwkundig plan Humanities Campus voor inspraak vrij te geven. Het stedenbouwkundig plan ligt vanaf donderdag 22 december 2022 t/m donderdag 2 februari 2023 ter inzage.

Toelichting

De Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit Leiden is gehuisvest in het Witte Singel – Doelengebied. Het complex is gelegen aan weerszijden van de Witte Singel tussen de Doelengracht en de Maliebaan in de wijk Vreewijk.

De ontwikkeling van de Humanities Campus beoogt een kwaliteitsverbetering en concentratie van de huisvesting van de Faculteit der Geesteswetenschappen en haar partners. De huidige gebouwen zijn verouderd en inefficiënt ingedeeld. De gebruikswaardering van de bestaande gebouwen is slecht en hierdoor kan de Universiteit niet goed inspelen op bijvoorbeeld de veranderde onderwijs- en onderzoekconcepten. Daarnaast is een grote verduurzamingsslag nodig. De nieuwe campus zal de Faculteit der Geesteswetenschappen huisvesten en partners van de faculteit, zoals bijvoorbeeld kennispartners. Deze mix van functies en gebruikers is een belangrijke toegevoegde waarde voor ontmoeting en kennisdeling. De Universiteit acht hiervoor aanpassing in het Witte Singel-Doelengebied noodzakelijk en het stedenbouwkundig plan geeft op hoofdlijnen de plannen en ambities weer, rekening houdend met wet- en regelgeving en diverse (beleids)kaders vanuit de gemeente.

Dit stedenbouwkundige plan is een aangepaste versie van het eerdere stedenbouwkundige plan dat in 2019 voor de Humanities Campus is vastgesteld. De belangrijkste wijziging tussen het oude en het nieuwe stedenbouwkundig plan is dat het Doelencomplex (woningbouwcomplex van De Sleutels) nu geen onderdeel van het stedenbouwkundig plan meer uitmaakt: dit complex blijft ongewijzigd gehandhaafd.  

Inzage

Het stedenbouwkundig plan ligt vanaf donderdag 22 december 2022 t/m donderdag 2 februari 2023 ter inzage voor het indienen van inspraakreacties. Het stedenbouwkundig plan is raadpleegbaar via www.leiden.nl/inspraak. Het is ook mogelijk de stukken in te zien in het Stadskantoor, Bargelaan 190 te Leiden. Hiervoor  moet u eerst een afspraak maken via tel. 14-071 (op werkdagen).