Gemeenteraad stelt plannen Humanities Campus vast

De bouw van de Humanities Campus is een stap dichterbij. Op 17 oktober heeft de gemeenteraad het Stedenbouwkundigplan en Beeldkwaliteitsplan en het Plan van Aanpak verwerving Doelcomplex en herhuisvesting bewoners Doelencomplex vastgesteld. Met het vaststellen van het stedenbouwkundig plan en het beeldkwaliteitsplan liggen de ruimtelijke kaders, de architectonische eisen en het gewenste kwaliteitsniveau van de nieuwe universitaire campus vast. Nu volgt de vertaling naar een ontwerpbestemmingsplan dat de ontwikkeling van de Humanities Campus juridisch-planologisch mogelijk maakt. Dit betekent dat de Universiteit Leiden en gemeente verder kunnen met de ontwikkeling van nieuwe huisvesting voor de Faculteit Geesteswetenschappen, met een centraal plein als groen hart van de campus.

Doelencomplex

De bouw van de Humanities Campus maakt sloop van het wooncomplex Doelensteeg (Doelencomplex) van woningbouwcorporatie de Sleutels noodzakelijk. Naast het stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan, stelde de gemeenteraad het Plan van Aanpak verwerving Doelencomplex en herhuisvesting bewoners vast. Hierin staan de vervolgstappen om helderheid te verschaffen aan de bewoners van het Doelencomplex over het vervolgtraject.

Er zijn vier locaties benoemd om de te slopen woningen van het Doelencomplex te compenseren, waarvan drie binnen de singels en een locatie net erbuiten. Het gaat om de Waardgracht (DUWO-locatie), Langegracht (stadsbouwhuislocatie), Kaiserstraat (Plexuslocatie) en Paviusstraat (naast het Poortgebouw tegenover het LUMC). Voor de bewoners van het Doelencomplex wordt een Sociaal Plan opgesteld met spelregels die leiden tot een goed vervangend woonaanbod waarbij het uitgangspunt is dat zij in een keer kunnen verhuizen.