Gebiedsvisie naar gemeenteraad

Het college van burgemeester en wethouders heeft de gebiedsvisie Schipholweg eind mei 2020 voor vaststelling naar de gemeenteraad gestuurd.

De hoofdlijnen van de gebiedsvisie Schiphol zijn:

  • menselijke maat
  • duurzaam ruimtegebruik
  • klimaatadaptief en circulair
  • levendig en veelzijdig
  • verbinden en verblijven

Deze hoofdlijnen zijn uitgewerkt in spelregels en uitgangspunten voor:

  • Verkeer en stromen, zodat er ruimte vrijgemaakt kan worden voor langzaam verkeer en meer groen. Daarnaast wordt ingezet op gedeelde parkeervoorzieningen en deelmobiliteitsconcepten.
  • Openbare ruimte, met aandacht voor aangename verbindingen én kwalitatieve verblijfsplekken.
  • Gebouwen en functies, door de menselijke maat terug te brengen aan de Schipholweg. Gecombineerd met functiemenging ontstaat hier in de toekomst een aangenaam woon- en werkgebied. Door circulair te bouwen, transformeren en slopen wordt de ecologische voetprint tot een minimum beperkt.

Meer informatie is te vinden in de documenten met nummer 20.0243  in de besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders.

De gebiedsvisie Schipholweg is opgesteld in samenwerking met omwonenden en gebruikers van de Schipholweg en betrokken partijen, zoals ontwikkelaars en beleggers. In december en januari heeft het stuk ter inzage gelegen.