Enquête Leiden 2040

Hoe ziet Leiden er in 2040 uit? De gemeente Leiden werkt aan de omgevingsvisie Leiden 2040. Dat is een toekomstvisie op de omgevingskwaliteit en ontwikkeling van de stad richting 2040. De gemeenteraad wil in juli 2019 de omgevingsvisie vaststellen.

Gesprekken over de omgevingsvisie

Samen maken we de stad, dus ook de omgevingsvisie Leiden 2040. Sinds april 2018 spreken we met de stad over de toekomst. Er zijn verschillende informatie- en gespreksavonden georganiseerd, schetsboeken gelanceerd en Stadsmakerssessies georganiseerd (met volwassenen en met jongeren). Kijk voor de resultaten van dit eerste deel op www.leiden.nl/2040. Daarnaast zijn vertrekpunten geformuleerd op basis van trends en (bestaand) beleid. Samen vormen ze de basis voor het vervolg: de invulling van de details.

Vragenlijst Leiden 2040

Tijdens de Week van het Stadsgesprek (laatste week november 2018) heeft de gemeente Leiden een vragenlijst gelanceerd. Het doel is om meer gevoel te krijgen bij een aantal vraagstukken en bijbehorende oplossingsrichtingen, die tijdens de gesprekken over de Omgevingsvisie in april 2018 naar voren zijn gekomen. De vragenlijst borduurt ook voort op een aantal vertrekpunten (o.a. vanuit collegeakkoord: 30% sociale woningbouw, meer woningen). De meeste vragen zijn als vervolgvraag opgesteld.

Vragenlijst 2.0

Tijdens de Week van het Stadsgesprek zijn er verschillende vragen en verzoeken gekomen over de vragenlijst. We zijn blij met de reacties uit de stad. Op deze manier vullen we elkaar aan. Per 10 december is het daarom mogelijk om een uitgebreidere vragenlijst in te vullen. In deze versie zijn meer (open) antwoorden mogelijk en kunt u meer achtergrondinformatie over de onderwerpen lezen. Verschillende vragen gaan over een beleidsafspraak van het college van burgemeester en wethouders of over een stelling die uit de eerste stadsgesprekken naar voren is gekomen. In deze aangepaste vragenlijst is dat duidelijker naar voren gebracht en kunnen afwijkende meningen of opmerkingen ook beter worden aangegeven. De resultaten van de 1.0 en 2.0 vragenlijst zullen apart worden gepresenteerd. Aan het einde van de vragenlijst kunt u ons nog aanvullende opmerkingen meegeven.

Doel resultaten

De uitkomsten van de twee vragenlijsten vormen samen met de hier boven genoemde eerder opgehaalde resultaten van de participatie en de vertrekpunten de input voor het gesprek met de gemeenteraad over de Omgevingsvisie Leiden 2040.