Startsein voor de aanleg van de ondergrondse warmteleiding van Rijswijk naar Leiden

Maandag 11 juli is het convenant Warmtetransportnet Zuid-Holland in de regio Leiden ondertekend. Hiermee geven het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Gasunie en de provincie Zuid-Holland het startsein voor de aanleg van de ondergrondse warmteleiding van Rijswijk naar Leiden. Dit is een uitbreiding van WarmtelinQ, het warmtetransportnet dat de Rotterdamse Haven gaat verbinden met Den Haag.

Bestaande en nieuwe warmtenetten

WarmtelinQ is een ondergronds warmte-transportnet. De warmte komt van bedrijven uit de Rotterdamse haven. Deze warmte komt vrij bij (industriële) processen en gaat nu vaak ongebruikt de lucht of het water in. Deze warmte kan worden gebruikt voor het verwarmen van gebouwen en glastuinbouw. Alleen voor de piekbelasting op de koudste winterdagen zullen aardgasgestookte ketels nog wel worden ingezet. Het huidige warmtenet van Leiden kan op WarmtelinQ worden aangesloten. De inzet van warmte uit de haven van Rotterdam is één van de warmtebronnen waar Leiden op in wil zetten. Daarnaast werken we aan de inzet van andere duurzame warmtebronnen, zoals geothermie.

Rol van de gemeente Leiden

De besluitvorming rondom WarmtelinQ is in handen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de provincie Zuid-Holland, Gasunie en Vattenfall. Gemeente Leiden hecht veel waarde aan een betaalbare, betrouwbare en duurzame energietransitie en zal in overleg met de andere partijen zich daar hard voor (blijven) maken. Leiden zet daarnaast in op een mix van warmtebronnen, zoals vastgelegd in de transitievisie warmte.

Het totale project WarmtelinQ bestaat uit een investering van enkele honderden miljoenen euro’s. Met het vandaag ondertekende convenant geeft de provincie Zuid-Holland een subsidie van 81 miljoen euro voor de uitbreiding naar de Leidse regio. Het ministerie stelt EUR 22,5 miljoen extra subsidie ter beschikking voor deze uitbreiding. Gasunie heeft met deze subsidies en met het contract met Vattenfall een positieve investeringsbeslissing kunnen nemen.

Planning

Op de warmte-transportleiding kunnen meerdere afnemers aansluiten, zoals energieleveranciers en (duurzame) warmtebronnen. Het tracé van de Rotterdamse haven naar Den Haag wordt als eerste aangelegd. Daarna volgt de aanleg van het tracé Rijswijk-Leiden naar verwachting in 2025. In het najaar van 2027 kan de eerste warmte aan Leiden geleverd worden. Het warmtetransportnet heeft voldoende capaciteit om op termijn meer woningen, bedrijven en glastuinbouw in de Leidse regio van warmte te voorzien. Hiervoor maakt Leiden per buurt de afweging of deze warmte, of lokale warmte die eventueel samen met lokale initiatieven wordt ontwikkeld, ingezet gaat worden.