College kiest heldere richting voor warmtetransitie

De Transitievisie Warmte is door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld. Hierin staat hoe Leiden in 2050 aardgasvrij kan worden en de CO₂-uitstoot in onze stad drastisch kan beperken. Leiden zet in op een mix van warmtebronnen, energiebesparing, een betaalbare energietransitie, ruimte voor lokaal initiatief en intensieve samenwerking met de stad. De Transitievisie Warmte is aangeboden aan de gemeenteraad.

Elke Nederlandse gemeente moet een Transitievisie Warmte (TVW) maken. Leiden had al een Warmtevisie uit 2017 en heeft die nu in overleg met de stad aangescherpt tot de TVW. Eén van de belangrijkste uitgangspunten van de TVW is dat Leiden wil inzetten op een mix van warmtebronnen, een multi-bronnenstrategie, zoals een combinatie van restwarmte uit Rotterdam, geothermie, aquathermie en lokale restwarmtebronnen. Zo is Leiden straks niet afhankelijk van één techniek, één leverancier of één warmtebron en kan een robuust en betrouwbaar warmtesysteem voor Leiden worden ontwikkeld. Ook blijft de weg open voor toekomstige innovaties. Het besparen van energie is nog belangrijker. Hoe minder warmte we nodig hebben, hoe haalbaarder de warmtetransitie wordt. Het isoleren van huizen krijgt daarom de komende jaren nog meer aandacht.

De TVW beschrijft een combinatie van grootschalige collectieve, kleinschalige collectieve en individuele warmteoplossingen. En biedt zo ruimte voor lokale initiatieven. In alle scenario’s trekken de gemeente en inwoners samen op. In de zogeheten Wijkuitvoeringsplannen wordt deze samenwerking vormgegeven.

Sinds 2017 is er voortschrijdend inzicht. In 2035 zouden volgens de Warmtevisie 2017 de eerste wijken aardgasvrij moeten zijn. De praktijk blijkt weerbarstiger dan de theorie van vijf jaar terug. We maken de komende jaren Wijkuitvoeringsplannen waarin per wijk en met de wijk een nieuwe, realistische en ambitieuze einddatum voor het gebruik van aardgas wordt vastgesteld. In een aantal kansrijke wijken wordt bovendien al een begin gemaakt met de voorbereidingen op de omschakeling (in de vorm van onderzoek en het stimuleren van verduurzamingsmaatregelen). 

Een betaalbare energietransitie

Betaalbaarheid krijgt voorrang ten opzichte van maximale CO₂-besparing. Dat is van belang om de warmtetransitie haalbaar en betaalbaar houden voor iedereen. Daarom wil het college Leiden voorbereiden op ‘midden-temperatuur’ warmteoplossingen, voornamelijk via warmtenetten. Dat betekent een aanvoertemperatuur bij de woning van ongeveer 65-70 graden (ter vergelijking: een ‘normale’ cv-ketel levert al gauw 80 tot 90 graden), waarbij ook tapwater verwarmd kan worden. Met de recent flink gestegen gasprijzen nemen de woonlasten toe en kan energiearmoede op de loer liggen. In 2022 komt geld beschikbaar voor Leidse inwoners met een minimum inkomen en/of een woning met een WOZ-waarde tot 250.000 euro, zodat zij straks niet in de kou zitten.

Wethouder Fleur Spijker (Duurzame verstedelijking, Ruimte & Wonen)energietransitie): “De Transitievisie Warmte geeft richting en laat tegelijkertijd ruimte aan verschillende warmteoplossingen. Wij denken hiermee een goede basis te leggen voor alternatieven voor aardgas en daarmee het reduceren van de CO₂-uitstoot in onze stad. Vorig jaar zijn we gestart met wijkgesprekken in samenwerking met Leidse Gesprekken. Ook bij het vervolg blijven we in gesprek met de wijk en de stad. We bekijken onder andere de mogelijkheden voor een burgerberaad. We hebben nog een lange weg te gaan, maar met deze Transitievisie onder de arm kunnen de eerste stappen naar een energieneutraal Leiden worden gezet.”

Totstandkoming van de visie

De Transitievisie pakt door op eerdere plannen van de gemeente, zoals de Warmtevisie 2017. Tegelijkertijd heeft er ook een flinke aanscherping plaatsgevonden. De gemeente is uitgebreid het gesprek aangegaan met de stad. Zowel via online talkshows als tijdens wijkgesprekken die werden georganiseerd. Daarnaast is er structureel overleg met onder meer bewonersinitiatieven, de wijkambassadeurs duurzaamheid en woningcorporaties. Ook voor het vervolg zijn samenwerking en het gesprek met de stad het uitgangspunt bij het maken en uitvoeren van de plannen.

Eind 2021 lag de concept TVW ter inspraak. Er zijn 20 zienswijzen binnengekomen. Samen met de uitkomsten van gesprekken met bewoners en ondernemers heeft dit geleid tot aanscherping van de Transitievisie. De TVW is ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad.