Uitkomsten van de huiskamergesprekken in de Mors

Met het Ontwikkelperspectief wordt er hard gewerkt aan de toekomst van De Mors. Om erachter te komen wat er nodig is om de wijk ook in 2040 een prettige en leef bare wijk te laten zijn, is de visie van de bewoners uiteraard onmisbaar. De gemeente heeft daarom in het najaar van 2019 verschillende Huiskamergesprekken  georganiseerd.  Tijdens  deze  huiskamergesprekken  hebben  verschillende  bewoners  hun  huiskamer  beschikbaar  gesteld  om  samen met andere bewoners uit de wijk te praten over de toekomst van De Mors.  De  huiskamergesprekken  zijn  georganiseerd  in  samenwerking  met  ‘Leidse  Gesprekken’,  een  onafhankelijke  organisatie  die  zich  inzet  voor  burgerinitiatief en is voortgekomen uit de L750 Burgertop.

In totaal hebben er acht gesprekken plaatsgevonden, waarvan vier in de Hoge Mors, twee  in  de  Lage  Mors  en  twee  in  de  Transvaalbuurt.  Tijdens  deze  gesprekken  is  in  totaal met zo’n 45 inwoners uit de wijk gesproken. In kleine groepen zijn aan de hand van  verschillende  thema’s  de  belangrijkste  kansen  en  opgaven  van  de  wijk  voor  de  toekomst besproken. Voor u ligt een samenvatting van wat volgens de bewoners de belangrijkste thema’s zijn in de wijk en welke inzichten hierover zijn aangedragen.

Een wijk met verschillende buurten

In verschillende gesprekken kwam naar voren dat inwoners De Mors ervaren als een grote wijk waarin verschillende buurten te vinden zijn. Veel bewoners spreken dan ook niet  zozeer  over  De  Mors  als  het  gaat  over  ‘hun  wijk’,  maar  eerder  over  Transvaal,  de Lage Mors of de Hoge Mors. Verschillende barrières in de wijk dragen bij aan dit gevoel. Zo vormt het spoor de grootste scheiding tussen Transvaal en de rest van de wijk, terwijl de Doctor Lelylaan de grootste barrière vormt tussen de Lage en de Hoge Mors. Verschillende bewoners zouden graag een betere verbinding willen zien tussen de buurten. Het ‘overbruggen’ van de Doctor Lelylaan is hierbij als oplossing genoemd. Het verminderen van de barrières in de wijk zorgt volgens bewoners niet alleen voor een  betere  bereikbaarheid  in  de  wijk,  maar  ook  voor  meer  sociale  cohesie  tussen  bewoners onderling.

Een bereikbare en verkeersveilige wijk

De toenemende verkeersdrukte is bij veel inwoners een thema dat hoog op de agenda staat. Zo geven verschillende bewoners aan dat de drukte op de Morsweg niet alleen zorgt voor een slechte bereikbaarheid of langere reistijd, maar ook voor onveiligheid voor  fietsers  en  voetgangers  en  een  ongezond  leefmilieu.  Ook  het  geringe  aantal  ontsluitingsmogelijkheden  via  de  Doctor  Lelylaan  en  de  Haagse  Schouwweg  wordt door bewoners als onprettig ervaren. Als het aan de bewoners ligt, is het verbeteren van  de  bereikbaarheid  en  de  ontsluitingsmogelijkheden  in  de  wijk  een  belangrijke  opgave, zeker wanneer de wijk te maken krijgt met een flinke toename van het aantal inwoners.  Het  Werninkterrein  als  ontwikkelgebied  voor  woningbouw  wordt  hierbij  vaker genoemd als punt van zorg wat betreft ontsluiting van verkeer. Bewoners vragen zich af of dat op een goede en veilige manier kan, zonder rustige delen in de wijk tot last  te  zijn.  Oplossingen  die  worden  aangedragen  om  de  wijk  te  ontlasten  van  verkeersdrukte zijn het stimuleren van het openbaar vervoer en het aanbrengen van transferia aan de randen van de stad waar mensen hun auto kunnen parkeren en met andersoortig  vervoer,  zoals  een  deelfiets  of  openbaar  vervoer,  verder  kunnen  reizen  richting het centrum.

Het  betaald  parkeren  dat  is  ingevoerd  op  doordeweekse  dagen  wordt  door  veel  inwoners positief ontvangen en heeft gezorgd voor minder parkeerdrukte. Toch wordt vooral door bewoners van de Lage Mors nog parkeeroverlast ervaren in de weekenden, wanneer  bezoekers  hun  auto  parkeren  om  van  daaruit  naar  de  stad  te  gaan.  Het promoten van de bestaande parkeergarages en het openstellen van het parkeer­terrein  op  het  Bio  Science  Park  wordt  door  verschillende  bewoners  als  oplossing  aangedragen. Naast parkeeroverlast van auto’s, zorgen geparkeerde fietsen voor druk­te  in  de  buurt.  Voornamelijk  in  Transvaal  worden  de  vele  fietsen  als  gevolg  van  de  hoge studentenpopulatie als probleem genoemd, hoewel dit ook in de Lage Mors in toenemende mate wordt ervaren.

Een sociale, evenwichtige en leefbare wijk

Verschillende  ontwikkelingen  in  de  wijk  hebben  volgens  meerdere  bewoners  een  positieve invloed gehad. Zo wordt het opgeknapte Kweeklustpark, het Sociaal Wijk­team en het Huis van de Buurt over het algemeen gewaardeerd. Het Kweeklustpark is volgens  verschillende  bewoners  een  plek  waar  mensen  van  diverse  leeftijden  en  culturele  achtergronden  elkaar  ontmoeten.  Toch  geven  verschillende  bewoners  aan  dat  het  park  niet  optimaal  wordt  benut,  mede  vanwege  het  vele  afval,  overvolle  prullenbakken en een onveilig gevoel door ontbrekende verlichting. Alhoewel veel inwoners aangeven blij te zijn met het bestaan van het Sociaal Wijkteam en  het  Huis  van  de  Buurt,  is  niet  bij  iedereen  bekend  wat  er  zich  allemaal  afspeelt.  Bewoners hebben behoefte aan een gevarieerd aanbod voor mensen met verschillendeculturele achtergronden, leeftijden en (zorg)behoeften. Om beter op de hoogte te zijn van wat er allemaal speelt in de wijk, geven verschillende bewoners aan dat zij graag een informatiepunt van de gemeente in de buurt zouden willen hebben. Dit informatie­punt  zou  niet  alleen  informatie  over  activiteiten  bij  de  wijkcentra  bekend  moeten  maken,  maar  ook  informatie  over  verduurzaming  en  vergroening  kunnen  geven.  Verschillende inwoners geven aan graag bij te willen dragen aan een duurzame samen­leving, bijvoorbeeld door de voortuin te vergroenen of zonnepanelen te plaatsen.

De Mors wordt veelal omschreven als een groene wijk. Waar een groot deel van de bewoners het aanwezige groen goed waardeert, geven anderen aan dat de kwaliteit van het groen nog wel verbeterd kan worden. Daarnaast hebben bewoners de wens dat het groen aanwezig blijft in de wijk na het toevoegen van nieuwe woningen. Bewoners geven aan dat zij in de toekomst graag een gemengde maar evenwichtige bewonerssamenstelling  zien.  Het  zorgen  voor  een  evenwichtige  en  sterke  wijk  gaat  volgens bewoners vóór het realiseren van meer woningen. Transvaal 1 en in de Hoge Mors het gebied rond de Agaatlaan en de Topaaslaan worden hierbij als aandachts­punten  genoemd.  Volgens  sommige  bewoners  heeft  de  clustering  van  lagere  inkomens,  mensen  met  een  migratieachtergrond  of  mensen  met  zorg/begeleidings­behoefte een negatieve impact op de integratie en sociale cohesie. Er is aangegeven dat de Mors een gemengde wijk moet zijn voor iedereen, maar dat bij het woning­bouwprogramma wel goed nagedacht moet worden over dergelijke problematiek.

Diamantplein

Het  winkelcentrum  aan  het  Diamantplein  is  in  vrijwel  alle  huiskamergesprekken  ter  sprake gekomen. Bewoners maken zich zorgen om de achteruitgang van het winkel­centrum en de verloederde uitstraling die het winkelcentrum maakt. Bewoners hopen dat bij de ontwikkeling van het winkelcentrum ruimte komt voor winkels die passen bij de culturele en financiële achtergrond van de bewoners. Ondanks dat de huidige staat van het winkelcentrum veel mensen zorgen baart, wordt het door bewoners als prettig ervaren dat er een plek is in de wijk waar voorzieningen zoals een supermarkt en een huisarts geclusterd zijn. Dit verhoogt volgens bewoners het woongenot in de wijk. Daarnaast  wordt  door  een  aantal  bewoners  geopperd  voor  het  uitbreiden  van  het  ‘hart  van  de  wijk’  met  sociale  voorzieningen  zoals  het  buurthuis.  Wat  betreft  de  Hoge  Mors  wordt  het  toevoegen  van  een  (basis)school  door  sommigen  als  wens  ervaren,  onder  andere  door  het  positieve  effect  dat  dit  kan  hebben  op  de  sociale  cohesie in de buurt.

* NB: dit verslag is een samenvatting van de verschillende gesprekken en geeft de hoofdlijnen van  de  gesprekken  weer.  Bij  het  opstellen  van  het  ontwikkelperspectief  zijn  de  volledige  verslagen gebruikt.