Inspraakperiode afgelopen

De inspraakperiode is inmiddels afgelopen. Komende periode worden de inspraakreacties verwerkt.

Het college van burgemeester en wethouders stelt in september, na het zomerreces, haar antwoord op de inspraakreactie vast en informeert insprekers hierover. Het ontwikkelperspectief wordt vervolgens ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad.

Daarbij ziet de gemeenteraad ook welke inspraakreacties er zijn ingediend en hoe het college hiermee om is gegaan.

Voordat de gemeenteraad een besluit over het Ontwikkelperspectief neemt, is er voor insprekers de gelegenheid om zijn/haar reactie toe te lichten.