Verslag participatiebijeenkomst maart 2019

Circa 900 huishoudens zijn op 23 februari 2019 per brief uitgenodigd voor de participatieavond. De participatieavond Statendijk op 4 maart 2019 is naar schatting door ca. 125 mensen bezocht.

Participatieavond omwonenden

De inloopavond was op 4 maart 2019, van 19.00 – 20.30 uur in de Pacellischool aan de Damlaan 22. In de aula van de school waren vier presentatiehoekjes gemaakt, waar mensen in gesprek konden gaan. Er waren formulieren aanwezig, waarop aanwezigen vragen en/ of opmerkingen konden schrijven. Tijdens de avond is het stedenbouwkundig ontwerp met een volumestudie en een globale planning gepresenteerd. Alle aanwezigen waren positief over het plan. Omwonenden zijn blij dat er eindelijk iets gaat gebeuren. Veel aanwezigen waren ook geïnteresseerd in de koop van een woning.

Punten die door mensen tijdens gesprekken zijn aangestipt of waar belangstelling voor was

  • Positief dat bewonersparkeerplaatsen worden toegevoegd op eigen terrein.
  • Er zijn zorgen over de huidige kwaliteit van de bomen die op de locatie staan.  Afgelopen jaar is er al een boom omgewaaid tijdens een storm.
  • De aanwezigheid van scholen rond de bouwlocatie vraagt om extra aandacht voor veiligheid tijdens de bouw.
  • Aanwezigen waren benieuwd naar de architectuurstijl, ze zouden het mooi vinden als het  passend is in de omgeving.
  • Koopwoningen worden als positief ervaren, omdat ‘kopers’ zuinig zijn op de buurt.

Suggesties die zijn gegeven tijdens de avond

Aanwezigen konden op een formulier aangeven of zij suggesties of vragen hadden.  Onderstaande reacties zijn binnengekomen.

  • Ik ben heel benieuwd hoe groot het groenstrookje voor de huizen wordt. De huizen aan  de Damlaan en Lage Morsweg hebben een voortuintje en de kerk stond aan de achterzijde.
  • Over de populieren. Deze zijn zo hoogbejaard dat ze veel gevaren opleveren. Er is al een omgewaaid en die heeft een boom aan de overkant zo beschadigd, dat die ook omgezaagd is.
  • Zoals ook al mondeling aan de orde is gesteld, van belang is dat er een plan wordt gemaakt voor optimale veiligheid voor kinderen (2 scholen in de buurt) tijdens de gehele bouwperiode.
  • Aardig plan, wel weinig parkeergelegenheid, nog onvoldoende infra aanwezig en weinig groen.
  • Er is een initiatief ingebracht vanuit het burgerinitiatief Natuurlijk Samen Wonen. Zij zijn op zoek naar een locatie in de gemeente Leiden om hun project 'Groen wonen in de stad' te realiseren.

Conclusie

Voor de gemeente, Ouwehand Bouw Groep en aanwezige omwonenden was het een geslaagde avond met een goede opkomst. De omwonenden zijn blij dat ze in deze fase van het project betrokken zijn. Er is interesse in de verdere uitwerking. Een aandachtspunt is de veiligheid tijdens de bouw en de slechte staat van de bomen. Ca. 30 aanwezigen hebben zich aangemeld als geïnteresseerde in koop van een woning. Circa 90% daarvan komt uit de omgeving van Statendijck zelf.