Subsidie Pilots Uitvoeringsagenda Maatschappelijke zorg

De subsidieregeling Pilots Uitvoeringsagenda Maatschappelijke zorg Leidse regio 2020-2022 is er voor vernieuwende ideeën voor hulp aan mensen voor wie zelfstandig wonen moeilijk is. Bijvoorbeeld door psychische kwetsbaarheid, verslaving of dakloosheid. Onder de Leidse regio wordt in dit kader verstaan: Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude. Alle aanvragen voor deze regionale subsidieregeling lopen via de gemeente Leiden.

In de Uitvoeringsagenda Maatschappelijke zorg Leidse regio zijn ambities vastgelegd voor het versterken van de hulp aan kwetsbare inwoners. Het gaat hierbij om inwoners die vanwege uiteenlopende problematiek niet zelfstandig kunnen wonen.

Voorbereiden op 2023

De komende jaren willen we binnen de Leidse regio zoveel mogelijk ervaring op doen met nieuwe ondersteuningsvormen op het gebied van wonen en zorg. Op die manier bereiden we ons voor op de nieuwe inrichting van de maatschappelijke zorg per 1-1-2023. Vernieuwen kan vaak prima binnen het geld dat daarvoor beschikbaar is, maar soms vraagt het aanvullende financiële ruimte. Voor deze situaties biedt het investeringsbudget maatschappelijke zorg Leidse regio mogelijkheden.

Voorwaarden

In de subsidieregeling Pilots Uitvoeringsagenda Maatschappelijke zorg Leidse regio 2020-2022 zijn de inhoudelijke voorwaarden opgenomen waaraan pilots  (proefprojecten) die gefinancierd worden uit dit investeringsbudget moeten voldoen.

  • Het proefproject vindt plaats in Leiderdorp, Leiden, Oegstgeest, Voorschoten of Zoeterwoude.
  • Innovaties en initiatieven zijn in samenwerking met 1 of meerdere gemeenten uit de Leidse regio (zijn) ontstaan.
  • De pilots zijn of worden opgenomen in de Uitvoeringsagenda maatschappelijke zorg Leidse regio. Dit zijn nu onder andere: pilot Beschermd Wonen Light, pilot Beschermd Thuis (24/7 ambulante ondersteuning), pilot Respijthuis Leidse regio, pilot Respijthuis voor jongeren, pilot Buurtcirkels, pilot FACT/ SWT en pilot Kamers met Aandacht.