Home /Bestuur / Financiën

Financiën

Planning- en controlcyclus

  • Het college van burgemeester en wethouders presenteert ieder jaar een begroting. Daarin staat hoe de gemeente er financieel voor staat en welke plannen B en W hebben voor het volgende jaar. De gemeenteraad bespreekt de plannen en stelt de uiteindelijke begroting vast.
  • In de bestuursrapportage  rapporteert het college over de uitvoering van de plannen en de financiële positie ten opzichte van de begroting.
  • De jaarlijkse planning- en controlcyclus wordt afgesloten met de jaarrekening en het jaarverslag. Daarin leggen burgemeester en wethouders verantwoording af over het gevoerde beleid en de daarmee gemoeide financiën. Over grote ruimtelijke investeringen legt het college apart verantwoording af in het PRIL-de rekening (PRIL is het Programma Ruimtelijke Investeringen Leiden).
  • Als de jaarrekening gemaakt is, begint de cyclus weer opnieuw met de perspectiefnota. Dat is de voorloper van de begroting. De nota geeft inzicht in de financiële positie van de gemeente (met een doorkijk naar volgende vier jaren) en geeft aan hoeveel geld er beschikbaar is voor nieuwe plannen in het volgende begrotingsjaar. Ook bevat de nota de uitgangspunten die voor de nieuwe begroting worden gehanteerd. De plannen m.b.t. de grote ruimtelijke investeringen zijn opgenomen in PRIL- het perspectief.

Subsidieregister

Van 2013 en 2014 staan hieronder overzichten van de in die jaren verleende subsidies. Vanaf 2015 zijn dergelijke overzichten opgenomen in de begroting of jaarrekening.