Home /Over de stad /Overige / Millenniumgemeente

Leiden is Millennium Gemeente

Leiden is sinds 2008 officieel Millennium Gemeente. Leiden sluit zich hiermee aan bij ruim 150 andere Nederlandse gemeenten die zich actief inzetten voor het behalen van de millenniumdoelen.

Millenniumdoelen

In september 2000 zijn door de Verenigde Naties zogenaamde millenniumdoelen afgesproken. De millenniumdoelen zijn acht doelen die de Verenigde Naties opgesteld heeft om armoede, ziektes, ongelijkheid en milieuproblemen terug te dringen. Het is de bedoeling dat alle doelen in 2015 gerealiseerd zijn.

Leiden is Millennium Gemeente

Leiden is rijk aan initiatieven en organisaties die een bijdrage leveren aan het behalen van de millenniumdoelen. Naast de stedenbanden met Juigalpa en Buffalo City, zijn er nog tal van andere organisaties in de stad actief. Zij geven gezamenlijk kleur aan de titel Millenniumgemeente van de gemeente Leiden. De onderstaande organisaties uit de stad, zijn ondergebracht bij het millenniumdoel waar ze zich het meest voor inspannen. Veel van deze organisaties, leveren ook nog hun bijdrage aan andere millenniumdoelen. 

Millenniumdoel 1: Uitbanning van extreme armoede

millenniumdoel 1

In het jaar 2000 moeten naar schatting 1,2 miljard mensen in ontwikkelingslanden rondkomen van minder dan een dollar per dag. Achthonderd miljoen mensen lijden honger. Het aantal mensen dat in extreme armoede leeft, is in 2015 minstens tot de helft teruggebracht ten opzichte van 1990. Dit betekent dat er in 2015 500 miljoen mensen niet langer in extreme armoede zullen leven.

SIFE Universiteit Leiden

Sife Universiteit Leiden

De stichting SIFE Universiteit Leiden zet zich nationaal én internationaal in om betere toekomstperspectieven te creëren voor mensen met minder toegang tot kapitaal, kansen en kennis door het stimuleren van duurzaam ondernemerschap vanuit eigen initiatief. SIFE Universiteit Leiden is een studentenorganisatie met projecten in Bolivia, Madagaskar en Nederland.

Stichting Tuharuko Awaj

Stichting Tuharuko Awaj

Tuharuko Awaj betekent “de stem van het kind”. Tuharuko Awaj financiert en begeleidt projecten in Nepal, met als doel het verbeteren van de levenskwaliteit van kinderen. Kenmerken: lokaal eigenaarschap, kleinschaligheid, continuïteit, persoonlijke aanpak én financiële transparantie. Niet ieder jaar een nieuw ‘sexy’ initiatief maar ‘gewoon’ een veilige en stabiele leefomgeving creëren. 

Stichting Java Village

Stichting Java Village

Stichting Java Village helpt kwetsbare vrouwen en kinderen in Cisarua (West- Java, Indonesië) de armoedecirkel te doorbreken en samen te bouwen aan een betere toekomst. Sponsoring helpt kinderen naar school. Microkredieten maken vrouwen zelfredzaam en met gezondheidscentra probeert Java Village het sterftecijfer onder moeders en baby’s te verlagen.

Millenniumdoel 2: Alle kinderen naar de basisschool

millenniumdoel 2

Wereldwijd gaan ruim 77 miljoen kinderen niet naar de basisschool, waarvan 39 miljoen in conflictgebieden. Het merendeel – 70 miljoen – zijn meisjes. In 2015 gaan alle kinderen, zowel meisjes als jongens, in de hele wereld naar de basisschool.

Stichting Kinderpostzegels Nederland

Stichting Kinderpostzegels Nederland

Stichting Kinderpostzegels Nederland is een kinderhulporganisatie met als motto: 'voor kinderen door kinderen'. De jaarlijkse Kinderpostzegelactie is hiervan het sprekende voorbeeld en vormt het visitekaartje van de organisatie. Kinderen helpen met de actie andere kinderen. Met de opbrengst steunt Kinderpostzegels wereldwijd projecten waarin de veiligheid en ontwikkeling van kinderen centraal staan.

Stichting Interplast Holland

Stichting Interplast Holland

Stichting Interplast Holland is een ideële organisatie die zich richt op reconstructieve chirurgie in ontwikkelingslanden van kinderen met onder andere  lip- en gehemeltespleten. Hiertoe worden teams uitgezonden welke bestaan uit zeer ervaren plastisch reconstructief chirurgen, anesthesiologen en operatieassistenten.

Stichting ASK Ghana

Stichting ASK Ghana

Stichting ASK Ghana ondersteunt het Special Attention Project in Ghana. Dit project is in 2008 opgezet voor straatkinderen met leer- en gedragsproblemen. Er wordt onderwijs gegeven aan deze kinderen, vaak individueel. Daarnaast wordt de kennis gedeeld met leerkrachten uit het reguliere onderwijs, waar nog onvoldoende kennis is op dit terrein.

Stichting Baalak

Stichting Baalak

Stichting Baalak heeft ten doel het bieden van ondersteuning aan werkende kinderen in Nepal zonder afbreuk te doen aan de tradities van het land. Baalak werkt aan haar hoofddoel, het terugdringen van de kinderarbeid, op een manier die past binnen de Nepalese sociale en economische ontwikkeling. Ook helpt Baalak de kinderen naar onderwijs.

Stichting Healthy Malawi

Stichting Healthy Malawi

Stichting Healthy Malawi zet zich in voor kansarme kinderen in Kande, Malawi. In het opgerichte Kande Care Center worden elke dag ca. 155 kinderen opgevangen. Deze kinderen ontvangen onderwijs, goede voeding en gezondheidszorg. 's Avonds zijn zij weer één met hun familie, achtergrond en cultuur. Uw steun geeft een kind toekomst!

Millenniumdoel 3: Gelijke kansen voor iedereen

Millenniumdoel 3

In 2000 gaan wereldwijd zeventig miljoen meisjes niet naar de basisschool. In slechts negen landen ter wereld bezetten vrouwen een derde of meer van de zetels in het parlement. In 2015 hebben meisjes en vrouwen meer dan ooit gelijke kansen. Zo gaan dan evenveel meisjes als jongens naar school.

Amnesty Leiden

Amnesty Leiden

Amnesty Leiden is onderdeel van de oudste internationale mensenrechtenorganisatie Amnesty Nederland. Op dit moment geven zo'n vijftig mensen Amnesty International in Leiden een gezicht. Denkt u aan het verzorgen van mensenrechtenonderwijs, fondsenwerving en het uitvoeren van landelijke Amnesty-campagnes. Amnesty Leiden is tevens aanwezig op Werfpop en de Amnesty-boekenmarkt is inmiddels een begrip geworden in Leiden!

Millenniumdoel 4: Goede zorg voor baby's en kinderen

Millenniumdoel 4

In het het jaar 2000 sterven er jaarlijks wereldwijd elf miljoen kinderen onder de vijf jaar. Dat zijn elk uur 1200 kinderen. Vaak overlijden ze aan ziektes die gemakkelijk voorkomen kunnen worden, zoals mazelen. In 2015 is het aantal kinderen dat in ontwikkelingslanden overlijdt voor het vijfde jaar met tweederde teruggebracht ten opzichte van 1990.

Defence for Children

Defence for Children

Defence for Children komt op voor de rechten van kinderen in Nederland en daarbuiten. Defence for Children geeft invulling aan het werk, door vanuit het juridisch kader vasthoudend en gebaseerd op gedegen vooronderzoek de belangenbehartiging van kinderen ter hand te nemen. Het Internationaal Verdrag Inzake de Rechten van het Kind is de grondslag van het werk van Defence for Children.

Millenniumdoel 5: Gezondheidszorg voor moeders

Millenniumdoel 5

Jaarlijks overlijdt een half miljoen vrouwen in het kraambed of tijdens de zwangerschap. Volgens MYBODY is de kans dat een vrouw in Afrika als gevolg van een zwangerschap of bevalling overlijdt, één op twintig. In Azië is die kans één op 94. Ter vergelijking: in Nederland is dat risico één op 3500. Het aantal vrouwen dat in het kraambed overlijdt, is vóór 2015 met driekwart verminderd ten opzichte van 1990.

AMREF Flying Doctors

AMREF Flying Doctors

AMREF Flying Doctors is een van de belangrijkste gezondheidsorganisatie in Afrika. AMREF werkt aan een betere gezondheid voor kwetsbare mensen, zoals jonge vrouwen. Omdat AMREF vindt dat iedereen het recht heeft om gezond te zijn en te blijven. Want wie gezond is, kan beter in zijn levensonderhoud voorzien, en ontsnappen aan armoede.

Millenniumdoel 6: Bestrijding van hiv/aids, malaria en andere ziektes

Millenniumdoel 6

39 miljoen mensen in de hele wereld zijn besmet met hiv/aids, waaronder ruim twee miljoen kinderen. Elke dag komen er 14 duizend mensen bij. Vorig jaar stierven ruim drie miljoen mensen aan hiv/aids. Vóór 2015 is de verspreiding van hiv/aids, malaria en andere grote ziektes stopgezet en teruggedrongen.

Crucell

Crucell

Crucell is een biotechnologiebedrijf met verschillende vestigingen wereldwijd, dat zich richt op de ontwikkeling, productie en de marketing van vaccins en antistoffen ter preventie en bestrijding van infectieziekten. Innovatie is de drijvende kracht achter ons werk. In 2011 distribueerde Crucell meer dan 107 miljoen vaccins in meer dan 100 landen om mensen te beschermen tegen infectieziekten. Met de huidige vaccins richt Crucell zich onder andere op de bestrijding van vijf ernstige kinderziekten, hepatitis A, hepatitis B, tyfus, cholera en griep. Crucell is één van de bedrijven verenigd onder de vlag van Janssen Pharmaceutical Companies.

Stichting Ammor

Stichting Ammor

Stichting Ammor zamelt geld in voor een Braziliaanse organisatie: Projecto Ammor. Project Ammor doet aan gezondheidsonderzoek en gezondheidseducatie voor straatkinderen in Belo Horizonte. Kinderen die op straat leven ontberen de opvoeding die anderen voor normaal achten. Hoe leert een kind op straat om voor zichzelf te zorgen? En hoe leert een kind op straat om een gevoel van eigenwaarde op te bouwen?

Millenniumdoel 7: Schoon drinkwater, minder mensen in krottenwijken, bescherming van het milieu

Millenniumdoel 7

In de hele wereld hebben 1,2 miljard mensen geen toegang tot veilig drinkwater. Twee keer zoveel mensen moeten het doen zonder sanitaire basisvoorzieningen, zoals een wc. Het aantal mensen dat geen toegang heeft tot veilig drinkwater is in 2015 gehalveerd ten opzichte van 1990. Verder zijn de levensomstandigheden van tenminste honderd miljoen bewoners van krottenwijken in 2020 verbeterd. Regeringen zetten zich blijvend in voor de bescherming van het milieu.

Connect International

Connect International

De missie van Connect International is armoedebestrijding in ontwikkelingslanden, vooral in rurale dorpen, waar de armoede het grootst is. Connect International is gespecialiseerd in betaalbare en duurzame water en sanitatie oplossingen, die veelal lokaal geproduceerd en met lokale middelen en kennis onderhouden kunnen worden.

Millenniumdoel 8: Wereldwijd partnerschap voor ontwikkeling

Millenniumdoel 8

Het achtste millenniumdoel gaat over wat de rijke landen moeten doen of veranderen om de andere millenniumdoelen te kunnen realiseren. Rijke landen moeten 0,7% van hun Bruto Nationaal Product uitgeven aan ontwikkelingshulp. Een eerlijk handelssysteem is nodig zodat ontwikkelingslanden een eerlijke kans krijgen om een een gezonde en duurzame economie op te bouwen. Er moet ook een oplossing komen voor de torenhoge schulden waar ontwikkelingslanden mee kampen. Deze landen hebben nu geen geld om noodzakelijke investeringen te doen.

Wereldwinkel Leiden

Wereldwinkel Leiden

Wereldwinkel Leiden bevordert eerlijke handel. De winkel betaalt via de importeur de producenten in derdewereldlanden een zodanige prijs voor hun producten, dat zij en hun gezin kunnen werken en leven in goede omstandigheden. Ook is een duurzame handelsrelatie het streven en krijgen de producenten ondersteuning bij de productontwikkeling.

Meer informatie

We zijn inmiddels een eind op weg en dat wil zeggen dat er al veel werk verzet is en er zelfs al doelen behaald zijn. Nieuwsgierig hoe het er nu voor staat?

Leiden is één van de vele millenniumgemeenten in Nederland, alles over de ruim 150 millenniumgemeenten in Nederland en hun gezamenlijke doelen.