Meeuwenoverlast

Een groepje hangmeeuwen.
Gemeente Leiden afbeelding

Meeuwen in Leiden, daar kunnen we wel mee leven. Maar de overlast die ze veroorzaken, is een grote ergernis. Die kan alleen succesvol samen met Leidenaren, bedrijven in de binnenstad en de gemeente worden aangepakt.

Melden van overlast

Vanaf 1 juni 2017 is het niet meer mogelijk om de gemeente te benaderen voor het verwisselen van meeuweneieren op uw dak in geval van extreme overlast. Het verwisselen van eieren met kunststofeieren door de gemeente gebeurt alleen in de maand mei, meldingen die later binnenkomen komen niet meer in aanmerking. Voor de maand mei zijn de nesten nog niet compleet en na deze tijd zitten er bijna volgroeide jonge meeuwen in de eieren of zijn de eieren al uitgekomen. De wet natuurbescherming verbiedt in te grijpen wanneer de jongen zijn uitgekomen. Er zijn maatregelen die u kunt nemen buiten het broedseizoen om de overlast te beperken, bij het kopje 'wat kunt u doen?' kunt u hier meer over lezen.

Ontheffing

De gemeente Alkmaar, Haarlem en Leiden hebben verlenging gekregen van de ontheffing om onderzoek te doen naar maatregelen tegen meeuwenoverlast. De Raad van State heeft in augustus 2016 uitspraak gedaan over de ontheffing van de Rijksdienst van Ondernemend Nederland (RVO). De uitspraak pakte positief uit voor de gemeenten. Dit heeft ertoe geleid dat het verzoek van de gemeenten om de ontheffing van de RVO te verlegen en het onderzoek voort te zetten, is toegekend.

De meeuw in Leiden

De zilvermeeuw en kleine mantelmeeuw zijn in Leiden algemene broedvogels. Ze broeden op daken, waar de jongen veilig grootgebracht kunnen worden. De broedtijd loopt van april tot in juli. In deze periode kunnen de meeuwen diverse vormen van overlast veroorzaken. Ze verdedigen dan hun jongen, of zijn op zoek naar voedsel.
Alle meeuwen zijn beschermd middels de Wet natuurbescherming. Het is verboden om nesten of eieren weg te nemen of te beschadigen. De gemeente mag dit in uitzonderlijke gevallen wel, met de toestemming van het Ministerie van Economische Zaken.

Wat kunt u doen?

Overlast ontstaat door broedende of voedselzoekende meeuwen: krijsen, vervuiling en agressie zijn veelgenoemde problemen. Om overlast van broedende vogels te verminderen kan men zelf actie ondernemen:

  • Maak het betreffende dak, al dan niet gezamenlijk met dat van de buren, ontoegankelijk voor broedende meeuwen. Dit kan slechts wanneer er niet gebroed wordt, dus grofweg in de periode van augustus tot en met maart. U kunt voor meeuwwerende maatregelen gespecialiseerde bedrijven benaderen, zoals PCF Holland en Anticimex.
  • Geluidsoverlast kan ook voorkomen worden met het aanbrengen van isolerende raambeglazing. Dit dempt niet alleen de geluiden van buitenaf, het bespaart bovendien in stookkosten.
  • Voedselzoekende meeuwen kunnen vuilniszakken op straat openscheuren, wat leidt tot flinke vervuiling. Met ondergrondse containers wordt een groot deel van deze overlast weggenomen. De gemeente adviseert om zelf bewust te zijn van de aanwezigheid van voedselzoekende vogels. Zet bijvoorbeeld geen vuilniszakken op straat, voer in de periode april – juli geen vogels en scherm eten af bij de viskraam of terras.
Wat doet de gemeente?

Bij een melding van overlast helpt de gemeente de melder om de overlast weg te nemen. Alleen bij extreme geluidsoverlast (slapeloze nachten door krijsende meeuwen) van broedende meeuwen op het dak van de bewoner zal de gemeente actief ingrijpen. De gemeente verwisselt de eieren voor nepeieren. Bij verwisselen van de eieren kan het meeuwenpaar wel een nieuw legsel bij de nepeieren ondernemen. Daarom zal de gemeente diverse malen moeten controleren of op het dak nog gebroed wordt. De piek in de overlast wordt echter verminderd; in de periode met jongen produceren meeuwen het meeste geluid. 

De gemeente behandelt legsels enkel in de maand mei. Voor die tijd zijn de legsels nog niet compleet en heeft wisselen of verwijderen nog geen zin. In juni zal de gemeente hooguit ter plaatse onderzoeken of er sprake is van legsels.

De gemeente komt zelf alleen in actie op gebouwen met een woonfunctie. Nesten op bijvoorbeeld bedrijfspanden worden niet behandeld. De gemeente wil voorkomen dat verjaagde broedparen zich later vestigen in de woonwijken, met alle overlast van dien. Vanzelfsprekend wordt iedere melding apart beoordeeld en wordt gezocht naar een passende oplossing. De gemeente denkt mee hoe specifieke gevallen van overlast weg te nemen.

 

Een overzicht van oude berichten staat in het nieuwsarchief.