Home /Projecten /Wonen / Welstandsnota

Welstandsnota

Sinds 1 december 2014 is de Welstandsnota 2014 van kracht. Deze regelt de welstandsaspecten van de aan te vragen/ aangevraagde omgevingsvergunning voor bouwplannen. De Welstandsnota Leiden 2014 bevat de actualisatie van de Welstandsnota 2010 en ook de op 21 april 2016 vastgestelde welstandsregels voor bouwwerken op horecaterrassen. De actualisatie was nodig in verband met wijzigingen in de bouwregelgeving. Daarnaast is de plaatsing van zonnepanelen in de binnenstad en de zuidelijke schil (beschermd stadsgezicht) onder voorwaarden mogelijk gemaakt. Ook het gebruik van kunststof kozijnen in dakkapellen wordt in de gebieden met een zwaarder welstandsniveau onder voorwaarden toegestaan. Tot slot zijn enkele relatief kleine en administratieve wijzigingen in de nota en de daarin opgenomen welstandscriteria aangebracht.

Er zijn vier welstandsniveaus: welstandsvrij, beheer met aandacht, terughoudend beheer en behoud. Zoveel mogelijk gebieden hebben ‘terughoudend beheer’ als welstandsniveau. Dat is een lichte welstandstoets, met minimum eisen en zoveel mogelijk vrijheid voor de burger. Voor de beschermde stadsgezichten blijft het welstandsbeleid gericht op behoud van het waardevolle historische beeld.

Snel zoeken in Welstandsnota

Als u wilt weten welke welstandscriteria voor uw voorgenomen bouwplan gelden, kunt u deze gemakkelijk opzoeken door het invullen van uw adres of postcode op de website leiden.welstandinbeeld.nl. Let op: de criteria voor bouwwerken op horecaterrassen zijn hierin niet opgenomen.

In de nieuwe nota zijn sneltoetscriteria voor veel voorkomende kleine bouwplannen zoals dakkapellen, aan- en uitbouwen en kozijnwijzigingen opgenomen. Soms hoeft er voor deze bouwplannen geen vergunning aangevraagd te worden. Is dat wel het geval dan gelden zo veel mogelijk de sneltoetscriteria. Als voldaan wordt aan de genoemde criteria kan zo’n bouwaanvraag snel afgehandeld worden; toetsing door de Welstands- en monumentencommissie (WML) is dan niet meer nodig.

De nota bevat een lijst met dakopbouwen in diverse wijken, die dienen als trendsetters voor daaropvolgende aanvragen voor een dakopbouw. Bij navolging van zo’n trendsetter, wordt voldaan aan eisen van welstand en hoeft het bouwplan niet voorgelegd te worden aan de WML. Meer informatie over trendsetters en over (ver)bouwen in Leiden kunt u krijgen bij het Frontoffice Team Omgevingsvergunningen.

Zuidelijke schil: meer sneltoetscriteria

Specifiek voor de wijken in de zogenaamde 'zuidelijke schil' geldt het volgende: in de Welstandsnota wordt de zuidelijke schil aangeduid als gebied 2 en zijn de 'Aanvullende sneltoetscriteria gebied 2' naast de sneltoetscriteria van toepassing.

Welke rollen spelen de verschillende geledingen bij de uitvoering van de Welstandsnota?

De gemeentelijke afdeling Backoffice Dienstverlening/Team Omgevingsvergunningen verstrekt namens het college van burgemeester en wethouders de bouwvergunning. Deze afdeling toetst daarbij ook of uw bouwplan voldoet aan de sneltoetscriteria, zoals opgenomen in de door de gemeenteraad vastgestelde welstandsnota.

Als uw bouwplan niet afgedaan kan worden met sneltoetscriteria of er niet aan voldoet, dan wordt het voorgelegd aan de Welstands- en monumentencommissie (WML). De WML adviseert het college van burgemeester en wethouders, dat uiteindelijk de beslissing neemt. In de meeste gevallen zal het college de vergunning weigeren als het bouwplan in strijd is met redelijke eisen van welstand. In bijzondere gevallen kan het college echter, ondanks een negatief advies van de WML, toch de vergunning verlenen.

Als u het niet eens bent met de beslissing van het college, kunt u bij het college bezwaar maken. De onafhankelijke Commissie bezwaarschriften adviseert het college over de te nemen beslissing op uw bezwaarschrift. Deze commissie is geen deskundigencommissie op het gebied van welstand. Zij beoordeelt bij de behandeling van bezwaren wel of een beslissing goed is gemotiveerd en of de welstandsnota correct is toegepast. Het college neemt uiteindelijk de definitieve beslissing op uw bezwaarschrift en zal daarbij meestal het advies van de commissie volgen.