Groene Kaart 2016 is definitief

Op 20 december 2016 heeft het college van burgemeester en wethouders de Groene Kaart 2016 vastgesteld.

Toelichting

De Groene Kaart geeft een extra beschermde status aan waardevolle bomen, boomstructuren en boomgebieden in Leiden om het groene karakter van de stad te behouden. Eerder was de concept Groene Kaart 2016 vastgesteld op basis van (2700!) ingediende aanmeldingen.
De concept Groene Kaart 2016 heeft ter inzage gelegen, zodat zienswijzen hierop konden worden ingediend. De Groene Kaart maakt deel uit van de Bomenverordening 2015. De vastgelegde houtopstanden hebben een beschermde status. Hiervoor is een omgevingsvergunning (kapvergunning) nodig.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Marie-Louise Grundeken van team Ruimtelijke Ontwikkeling, op telefoonnummer 14071.

Bomenverordening 2015

Bomenverordening 2015 met Groene Kaart 2012 is door de gemeenteraad op 11 februari jl. vastgesteld en is op 10 maart 2016 in werking getreden. De Bomenverordening 2015 biedt een betere bescherming aan belangrijke en beschermenswaardige bomen en houtopstanden in de stad ten opzichte van de voorgaande bomenverordening. Alle bomen in de openbare ruimte met een stamomtrek van 45 cm of meer (gemeten op 130 cm hoogte), solitaire bomen voorkomend op de Groene Kaart of onderdeel uitmakend beschermd gebied op de Groene Kaart zijn vergunningplichtig onder de Bomenverordening 2015.

Het begrip ‘openbare ruimte’ is onder de Bomenverordening 2015 aangescherpt om minder ruimte te laten voor interpretatieverschillen over wat openbare ruimte nu precies is. Hierdoor vallen meer bomen onder de bescherming van de Bomenverordening 2015.

Lees meer

Groene Kaart 2016

In principe geldt voor bomen van de Groene Kaart een kapverbod. Als men een boom van de Groene Kaart wil kappen dan moet de aanvrager van de kapvergunning heel duidelijk kunnen motiveren dat het kappen van de boom belangrijker is dan de reden op grond waarvan de boom op de Groene Kaart is geplaatst. Bovendien wordt concrete informatie gevraagd van de aanvrager, zijnde:

  • een situatietekening van de huidige en gewenste situatie
  • informatie over de gezondheid en levensduur van de boom
  • toelichting of alternatieven om kap te voorkomen voldoende zijn onderzocht
  • onderzoek naar verplantbaarheid boom
  • bepaling huidige boomwaarde
  • een compensatieplan

Lees meer

Meer informatie

Secretariaat team Ruimtelijke Ontwikkeling, tel. 14 071.