Groene Kaart 2017

Het college van burgemeester en wethouders van Leiden heeft de Groene Kaart 2017 vastgesteld. De Groene Kaart geeft een extra beschermde status aan waardevolle bomen en boomgebieden in Leiden om het groene karakter van de stad te behouden.

Wijzigingen

Voor de Groene Kaart 2017 zijn door particulieren nieuwe bomen aangemeld en heeft de gemeente een aantal correcties aangebracht. Er zijn in totaal 96 nieuwe bomen aangemeld.

Online kunt u de kaart bekijken via: kaart.leiden.nl

Groene Kaart

De Groene Kaart geeft een extra beschermde status aan waardevolle bomen en boomgebieden in Leiden om het groene karakter van de stad te behouden. Voor bomen die op de Groene Kaart 2016  staan geldt in principe een kapverbod. Als men toch een boom van de Groene Kaart wil kappen dan moet de aanvrager van de kapvergunning heel duidelijk kunnen motiveren dat het kappen van de boom belangrijker is dan de reden op grond waarvan de boom op de Groene Kaart is geplaatst. Aanvullend moet de aanvrager de volgende concrete informatie aanleveren:

  • een situatietekening van de huidige en gewenste situatie
  • informatie over de gezondheid en levensduur van de boom
  • toelichting of alternatieven om kap te voorkomen voldoende zijn onderzocht
  • onderzoek naar verplantbaarheid boom
  • bepaling huidige boomwaarde
  • een compensatieplan

Bomenverordening 2015

De Bomenverordening biedt bescherming aan belangrijke en beschermenswaardige bomen en houtopstanden in Leiden. Er wordt gewerkt met Bomenverordening 2015, dit document is op 11 februari 2016 door de gemeenteraad vastgesteld en op 10 maart 2016 in werking getreden. Alle bomen in de openbare ruimte met een stamomtrek van 45 cm of meer (gemeten op 130 cm hoogte), solitaire bomen voorkomend op de Groene Kaart of onderdeel uitmakend beschermd gebied op de Groene Kaart zijn vergunningplichtig onder de Bomenverordening 2015.

Het begrip 'openbare ruimte' is onder de Bomenverordening 2015 aangescherpt om minder ruimte te laten voor interpretatieverschillen over wat openbare ruimte nu precies is. Hierdoor vallen meer bomen onder de bescherming van de Bomenverordening 2015.

Lees meer

Meer informatie

Secretariaat team Ruimtelijke Ontwikkeling, tel. 14 071.