OnderwijsKansenbeleid

De gemeente en schoolbesturen van het (primair) onderwijs hebben de wettelijke taak om gezamenlijk onderwijsachterstanden te bestrijden.

Visie

In Leiden willen we dat alle kinderen gelijke kansen hebben in het onderwijs. We willen dat zij hun capaciteiten kunnen benutten en het maximale uit zichzelf kunnen halen. De gemeente Leiden biedt handvatten om samen te werken aan OnderwijsKansen.

Samen willen we werken aan gelijke OnderwijsKansen.

In het OnderwijsKansenbeleid staan alle doelgroepkinderen tot en met de basisschoolperiode centraal. We streven ernaar al deze kinderen de ondersteuning te bieden die zij nodig hebben.

De doorgaande leerlijn is van groot belang. Het aanbod dat kinderen in de peutertijd krijgen moet een vervolg moet krijgen op de basisschool. Door continuïteit van inhoud te koppelen aan goed pedagogisch handelen van professionals, kunnen de beste resultaten behaald worden.

Ouders spelen een belangrijke rol in het proces, zij worden bij al onze activiteiten met en voor doelgroepkinderen actief betrokken. De ouders zijn tenslotte een van de meest bepalende factoren als het gaat om het verbeteren van leerprestaties van hun kinderen.

Wat is het OnderwijsKansenbeleid?

Het OnderwijsKansenbeleid is bedoeld om gelijke kansen te creëren voor kinderen met een achterstand in de taal- en/of sociaal-emotionele ontwikkeling.

Inzet is om achterstanden in een zo vroeg mogelijk stadium van de schoolloopbaan te ondervangen, namelijk vanaf de peutertijd, ofwel de voorschoolse periode. Thema's als toeleiding, taalstimulering, talentontwikkeling, schakelklassen en ouderbetrokkenheid zijn hierbij van belang, zoals zichtbaar is in het OnderwijsKansenplan.

OnderwijsKansenplan 2014-2017

Het OnderwijsKansenbeleid wordt concreet gemaakt  in het document Samen Werken aan OnderwijsKansen.  Het beleid zet in op de pijlers VVE, Schoolse Periode en Ouderbetrokkenheid. Het plan is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de schoolbesturen basisonderwijs (PCS Leiden, PROO Leiden, SCOL en st. Islamitisch Basisonderwijs), de stichting peuterspeelzalen Leiden e.o. (SPL), stichting Jeugd en Samenleving (JES) Rijnland en kinderopvangorganisatie Smallsteps.  

Ontwikkelingen

De Leidse ambitie op OnderwijsKansen is dat alle kinderen gelijke kansen hebben in het onderwijs. We willen dat kinderen hun capaciteiten kunnen benutten en dat ze het maximale uit zichzelf kunnen halen. Daar werken we hard aan, met behulp van het beleidsplan 2014-2017. Op basis van diverse ontwikkelingen volgt in 2018 niet de start van een nieuwe beleidsperiode, maar een tussenjaar. In 2018 werken we op basis van het huidige beleidsplan 2014-2017 en ambitie, maar met nieuwe accenten als duidelijk is dat de nieuwe beleidsperiode daar om vraagt. Samen met de OnderwijsKansenpartners werken we toe aan een de start van een nieuwe beleidsperiode in 2019.

Voor wie is het OnderwijsKansenbeleid?

Sommige kinderen beginnen hun schoolloopbaan met een achterstand. Dit hoeft niets te maken te hebben met de mogelijkheden van het kind, maar kan samenhangen met economische, sociale en culturele factoren.

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) gaat uit van het gegeven: hoe lager de opleiding van de ouders, hoe groter de kans op achterstand van het kind. De kinderen van laagopgeleide ouders krijgen een 'gewicht' mee. Dit geeft schoolse instellingen mogelijkheden om hun onderwijs verder in te richten. Het Rijk bepaalt de doelgroep aan de hand van de gewichtenregeling.

Gemeente Leiden en haar partners beschouwen de regeling van het Rijk als te beperkend. Er zijn veel kinderen die formeel niet tot de doelgroep behoren, maar wel degelijk een risico lopen op (taal)achterstand. In Leiden behoren deze kinderen ook onder de doelgroep, de zogenoemde sterretjes *kinderen . De Leidse doelgroepdefiniering wordt door de Inspectie van het Onderwijs hoog gewaardeerd.

Extra informatie

Evaluatie beleid

In mei 2016 heeft de gemeente Leiden de tussenstand van de huidige beleidsperiode 'Samenwerken aan OnderwijsKansen' opgemaakt. Het rapport kunt u hier inzien.

Bestuursafspraken VVE/verlengde leertijd

Met de bestuursafspraken VVE/verlengde leertijd krijgt Leiden €1 miljoen per jaar extra aan middelen beschikbaar om de kwaliteit van VVE te verhogen en verlengde leertijd te realiseren. De gemeente Leiden heeft met haar samenwerkingspartners extra doelen opgesteld.