Home /Projecten /Bouwen aan de stad / Brug Poelgeest

Brug Poelgeest

De brug Poelgeest wordt aangelegd over de Haarlemmertrekvaart ter hoogte van de ijsbaan aan de Oegstgeesterweg in Leiden en de Hugo de Vrieslaan in Oegstgeest. 

Waarom een brug?

Met de aanleg van de brug Poelgeest en de daarop aansluitende wegen wordt een 2e ontsluitingsweg voor de wijk Poelgeest gerealiseerd waarop ook het Trekvaartplein wordt aangesloten. Hiermee worden de volgende doelen bereikt:

  • Verbetering van de aansluiting op de hoofdinfrastructuur van de wijk Poelgeest en het Trekvaartplein voor zowel gemotoriseerd als langzaam verkeer.             
  • Faciliteren in een wegverbinding die het mogelijk maakt dat door de wijk Poelgeest een reguliere busdienst kan gaan rijden.
  • Het realiseren van een ontbrekende schakel in het regionale fietsnetwerk  in de route vanaf het noordelijk plassengebied en de Boterhuispolder richting het Biosciencepark. 
Planning en proces

Eind november 2017 is het bestemmingsplan ’Brug Poelgeest 2017’ in Leiden en Oegstgeest vastgesteld door de gemeenteraad. Het bestemmingplan wordt in december gepubliceerd in de Staatscourant, in de gemeenteberichten van de Stadskrant/Oegstgeester Courant. In de publicatie zal onder meer informatie staan over de beroepstermijn en de mogelijkheden om te reageren.

Momenteel wordt binnen de gemeente gewerkt aan het opstellen van het voorlopige ontwerp. De  planning is om het voorlopig ontwerp in het eerste kwartaal van 2018 tijdens een informatieavond aan omwonenden en belanghebbenden te presenteren.

Daarna wordt het ontwerp verder uitgewerkt tot een definitief ontwerp op basis waarvan de voor realisatie benodigde aanlegvergunning en het verkeersbesluit kan worden aangevraagd. Nadat het ontwerp is afgerond wordt er gestart met het opstellen van het contract/bestek op basis waarvan het werk kan worden aanbesteed. Planning is dat het contract/bestek documenten  in het eerste kwartaal van 2019 gereed zijn. 

Met de aanbesteding en uitvoering zal worden gestart zodra de aanlegvergunning, het verkeersbesluit en de gronden t.p.v. de brug beschikbaar zijn voor het project. Voor de aanbesteding zijn ongeveer 4 maanden nodig. Voor de voorbereiding en uitvoering van het werk door de aannemer wordt uitgegaan van ongeveer 1½ jaar.

Documenten