Ontwikkelingsvisie: de internationale dimensie

De internationale dimensie van de Leidse kennis en de bestaande en toekomstige wetenschappelijke en bedrijfsmatige mondiale netwerken en het grote belang voor de toekomstige welvaart van stad en regio zijn aanleiding geweest Internationale Kennis tot een van de twee pijlers onder de ontwikkelingsvisie Leiden, Stad van ontdekkingen te benoemen.

Succesvolle kennissteden leiden namelijk niet alleen tot successen op economisch en technologisch gebied, maar scoren vaak ook goed op maatschappelijk relevante gebieden als duurzaamheid, veiligheid, gezondheid en welzijn. Sociale innovaties door een goede samenwerking tussen onderwijs/onderzoek, ondernemers en overheid (de zogenoemde 3 O's in de Triple Helix) bieden zodoende ook goed zicht op de maatschappelijke relevantie van wetenschappelijk onderzoek. Een praktijk die we in Leiden onder andere in de Life Science & Health al dagelijks tegenkomen.

Samen

De gemeente is, samen met haar partners, in 2012 gestart met het programma Kennisstad. Daarmee wordt nog gerichter gewerkt aan inspanningen die de positie van Leiden op het gebied van kennis(economie) verder zullen versterken. Zodoende dragen we bij aan de economische en maatschappelijke ontwikkeling en daarmee aan behoud en groei van welvaart en welzijn van de stad, de regio en haar inwoners. Een regio die een duurzame positie verovert en behoudt in de top van Europese kennisregio’s.

De doelen

Het programma Kennisstad heeft twee hoofddoelen:

  • Kennisinstituten en kennisbedrijven floreren optimaal in Leiden;
  • Leiden (de stad en haar inwoners) heeft maximaal voordeel van de kennisinstellingen in de stad.

De uitvoeringsstrategie

Het organiseren van medeverantwoordelijkheid voor het bereiken van bovenstaande hoofddoelen zien wij als de uitvoeringsstrategie van dit bijzondere programma. Dat vergt sturing op samenhang bij gemeentelijke inspanningen en op betrokkenheid van partners bij de gezamenlijke koers.
Het programma kent een zestal programmalijnen, te weten:

  1. Kennisvalorisatie, ondernemingsklimaat en acquisitie
  2. Aantrekkelijke studentenhuisvesting en woonmilieus
  3. Kennis en Cultuur
  4. Zorg- en gezondheidsinnovatie / Sociale innovatie
  5. Internationale branding en marketing
  6. Voortreffelijk onderwijs en aansluiting op de arbeidsmarkt.

Door te werken met aparte programmalijnen creëren we meer mogelijkheden om met verschillende partijen afspraken over werkzaamheden en activiteiten te maken, die ieder hun eigen tempo en dynamiek hebben.
Onze inspanningen zijn voornamelijk te kenschetsen als het faciliteren van onze partners in de verschillende programmalijnen.

Aanjagers van innovatie

Op het Leiden Bio Science Park werken diverse bedrijven en onderzoeksinstituten samen. Het LUMC en de Universiteit Leiden zijn belangrijke aanjagers van innovaties in Leiden. Een goed voorbeeld is de 'Leiden Academy on Vitality and Ageing' waar onderzoek wordt gedaan en onderwijs wordt gegeven op het gebied van vitaliteit en veroudering. Op het Bio Science Park zijn ook de Hogeschool Leiden en de Leidse Instrumentenmakersschool (LiS) gevestigd. Het succes van laatstgenoemde school toont aan hoe belangrijk het is om aandacht te hebben voor talenten op alle terreinen en hoe noodzakelijk goede ambachtslieden zijn om de wetenschap te kunnen laten excelleren.

In 2013 is 'Leiden Global' van start gegaan. Een nieuw samenwerkingsverband waarin de Leidse wetenschappelijke en museale instellingen kennis, collecties, onderzoek en onderwijs op het gebied van ‘wereld-zaken’ met elkaar verbinden en tot meerwaarde laten komen.

Internationale kennis en cultuur

Naast internationale kennis is ook cultuur een belangrijke pijler van de toekomstvisie van Leiden. Investeren in cultuur levert een positieve bijdrage aan het woon- werkklimaat en het versterkt de creatieve en innovatieve kracht van de stad. Een voorbeeld hiervan is de Leidse Nacht van Kunst & Kennis, die in de historische binnenstad één grote ontdekkingstocht naar nieuwe kennis, kunst, muziek, en revolutionaire uitvindingen mogelijk maakt. Ook initiatieven als Stadslab zijn uiterst waardevol om de stad kwalitatief verder te laten groeien met een grote betrokkenheid van inwoners en organisaties.

Meer informatie

De gemeente Leiden heeft een document opgesteld waarin wordt beschreven wat Leiden nu zo bijzonder maakt als internationale kennisstad. Dit document is hieronder te downloaden. Daarnaast is er een uitgave verschenen waarin het Leiden Bio Science Park wordt beschreven als één van de Nederlandse parels op het gebied van innovatie. Deze uitgave is ook hieronder te downloaden.

Bestanden, bijlagen en links: