Home /Bestuur /Verkiezingen / Politieke partij oprichten

Voorwaarden voor nieuwe politieke partijen

Als u mee wilt doen met de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018, moet u uw partij laten registreren bij de gemeente. Het is verstandig om u vooraf op tijd over de procedure te laten informeren door het Team Verkiezingen.

Alleen partijen die een vereniging zijn met volledige rechtsbevoegdheid (de statuten van de vereniging zijn vastgelegd in een notariële akte) kunnen een aanduiding ('naam') bij het Centraal Stembureau in Leiden laten registreren. Bij het registratieverzoek moeten partijen de volgende stukken toevoegen:

  • een kopie van de notariële akte waarin de statuten van de politieke groepering zijn vastgelegd
  • een gewaarmerkt bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel, dit mag niet ouder dan 6 maanden zijn
  • een bewijs van betaling van de waarborgsom
  • een verklaring van de politieke partij waarin de gemachtigde en de plaatsvervangend gemachtigde wordt aangewezen

Het registratieverzoek kan alleen ingediend worden door de bestuurders die hiertoe bevoegd zijn. Wie dat zijn staat in de statuten en het uittreksel van de Kamer van Koophandel.
Registratie van een aanduiding is niet verplicht. Een politieke partij kan ook meedoen aan de verkiezingen met een zogenaamde blanco lijst. In dat geval staat er alleen een nummer bovenaan de kandidatenlijst van de partij en heeft het stembiljet geen naam.

Indienen verzoek

Uiterlijk 27 december 2017 moet het verzoek ingediend zijn.
U gebruikt hiervoor het Formulier registratieverzoek aanduiding partij. U kunt dit verzoek online naar de gemeente sturen door het bij het contactformulier te voegen.

Waarborgsom

Ook moet een waarborgsom worden betaald. Deze bedraagt € 112,50. De waarborgsom wordt teruggegeven als bij de eerstvolgende verkiezing een geldige kandidatenlijst wordt ingeleverd. De waarborgsom kan gestort worden op rekeningnummer NL43BNGH0285004883 ten name van Gemeente Leiden onder vermelding van: ‘Waarborgsom registratie [met aanduiding van uw politieke partij]’.

Wijziging naam politieke partij

Als een al geregistreerde partij onder een andere naam verder wil gaan, dan kan de partij een schriftelijk wijzigingsverzoek bij het Centraal Stembureau indienen. Het wijzigingsverzoek moet uiterlijk 27 december 2017 worden ingediend. De beoordeling van dat verzoek vindt op dezelfde manier plaats als de beoordeling van een registratieverzoek van een aanduiding. Een waarborgsom hoeft dan niet te worden betaald. Het is raadzaam dat de partij een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel meestuurt zodat het Centraal Stembureau kan vaststellen of het verzoek tot wijziging is ingediend door het bevoegd bestuur van de politieke partij.
Het op lokaal niveau toevoegen van een plaatsnaam aan een landelijk geregistreerde aanduiding is geen verzoek tot wijziging, maar wordt beschouwd als een geheel nieuw verzoek tot registratie. Ook moet blijken dat de landelijke groepering geen bezwaar heeft tegen registratie op lokaal niveau, bijvoorbeeld door een verklaring van geen bezwaar af te geven of door een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan.

Doorwerking Partijnaam

Aanduidingen die al zijn geregistreerd voor de verkiezingen van de Tweede Kamer dan wel Provinciale Staten hebben 'doorwerking'. Dit betekent dat deze aanduidingen niet opnieuw hoeven te worden geregistreerd in de verschillende gemeenten voor de gemeenteraadsverkiezingen. Zie voor meer informatie ook de website van de Kiesraad.

Beoordeling registratieverzoeken

Het Centraal Stembureau toetst de registratieverzoeken. Op de website van de Kiesraad vindt u meer informatie waarop het registratieverzoek getoetst wordt.

Kandidaatstelling

De kandidatenlijst en de bijbehorende stukken kunnen op de dag van de kandidaatstelling worden ingeleverd bij het Centraal Stembureau. Het inleveren van de kandidatenlijsten moet op 5 februari 2018 tussen 09.00 en 17.00 uur gebeuren. Op de website van de Kiesraad leest u om welke stukken het gaat. 
Op de website van de Kiesraad vindt u ook meer informatie over het inleveren van kandidatenlijsten en voorwaarden waar kandidaten aan moeten voldoen om benoemd te kunnen worden voor de gemeenteraad.

Contact

Vragen over de procedure? Laat u informeren! Team Verkiezingen is bereikbaar via telefoonnummer: 14071.