Woonvisie en woonagenda Leiden: Goed wonen in Leiden

Het college van burgemeester en wethouders heeft de concept ‘Woonvisie 2020-2030; Goed wonen in Leiden' en de concept 'Uitvoeringsagenda Wonen Leiden 2020-2023' voor inspraak vrijgegeven.

In de nieuwe concept ‘Woonvisie 2020-2030; Goed wonen in Leiden' maakt de gemeente Leiden een analyse van de huidige Leidse woningmarkt, formuleert zij haar visie op de toekomst van wonen in Leiden en vertaalt deze naar een ambitie en vijf doelstellingen die zij tot 2030 wil nastreven. De concrete uitwerking van de visie is opgenomen in de concept ‘Uitvoeringsagenda Wonen Leiden 2020-2023’. De agenda geeft aan met welke maatregelen, spelregels en keuzes we de doelstellingen uit de woonvisie willen realiseren. Ook benoemt de Uitvoeringsagenda wat de gemeente verwacht van de partners op de woningmarkt.

Wethouder Fleur Spijker (Duurzame Verstedelijking, Ruimte en Wonen): “Goed wonen in Leiden, dat is wat we willen. Daarom ben ik blij dat we behalve de visie, ook een agenda met concrete acties hebben opgesteld. Zo zorgen we er samen voor dat Leiden een stad is waar iedereen die dat wil een woning kan vinden.”

Enkele concrete acties uit de agenda zijn:

  • formuleren van een richtinggevend kwantitatief & kwalitatief woningbouwprogramma en daar gericht op sturen;
  • voorwaarden stellen aan de bouw van sociale huurwoningen door marktpartijen;
  • de beschikbaarheid van middeldure huurwoningen borgen;
  • inzetten op langer zelfstandig wonen voor ouderen;
  • onderzoeken wat er nodig is om ‘spoedzoekers’ te huisvesten;
  • starten van een pilot voor de oprichting van een huurteam.

De woonvisie loopt van 2020 tot 2030. De uitvoeringsagenda heeft een looptijd van vier jaar (tot en met 2023) en wordt geactualiseerd zodra zich belangrijke veranderingen voordoen die effect hebben op de Leidse woningmarkt.

Van vrijdag 5 juli tot en met donderdag 15 augustus 2019 liggen de conceptvisie en -agenda ter inzage en kan een inspraakreactie worden ingediend. Na beantwoording van de inspraakreacties volgt een volgende versie die na de zomer ter besluitvorming aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.