Voorlopige gunning partijen Sterke Sociale Basis bekend

Met het programma Sterke Sociale Basis werkt de gemeente Leiden aan een betere samenhang in het aanbod van welzijnsactiviteiten en -voorzieningen in de stad. In juli 2019 is gestart met een aanbestedingsprocedure. Geïnteresseerde partijen konden een voorstel indienen voor de uitvoering van drie kernopdrachten, die zijn gebaseerd op de thema’s Opgroeien, Samen meedoen en Basiskracht. Inmiddels is per thema het beste, ingediende voorstel geselecteerd.

De gemeente Leiden is van plan de opdracht te gunnen aan de volgende partijen:

  • Thema Opgroeien: Stichting SOL
  • Thema Samen Meedoen: Incluzio
  • Thema Basiskracht: Stichting Libertas Leiden

Deze drie partijen hebben de sterkste inhoudelijke voorstellen ingediend, die heel goed aansluiten bij de situatie in Leiden. Bovendien ziet de gemeente in deze combinatie van partijen zowel vernieuwing als continuïteit. De gemeente is ervan overtuigd dat ze samen met Stichting SOL, Incluzio en Stichting Libertas Leiden een goede invulling kan geven aan een mooie, sterke sociale basis voor de inwoners van Leiden. Deze partijen werken daarbij samen met (vrijwilligers-)organisaties die al langer in de stad actief zijn.

Wat betekent dit?

Op dit moment gaat het nog om voorlopige gunningen. Eind februari is bekend of de opdrachten definitief aan Stichting SOL, Incluzio en Stichting Libertas Leiden worden gegund. In de tussentijd hebben de andere partijen die een voorstel hebben ingediend 20 dagen de gelegenheid om in bezwaar te gaan tegen het voorgenomen gunningsbesluit.

Na definitieve gunning geeft de gemeente Leiden samen met de nieuwe samenwerkingspartners een nadere toelichting op de nieuwe werkwijze. De overgang naar de nieuwe werkwijze wordt zorgvuldig vormgegeven. Dit gebeurt met aandacht en respect voor de huidige, goed werkende initiatieven in de stad, de mensen die bij de verschillende organisaties en instellingen werken en de vele actieve vrijwilligers in de stad.

Het is de bedoeling dat het nieuwe contract met de gegunde partijen op 1 juli 2020 in werking treedt.

Nieuwe werkwijze

Met het programma Sterke Sociale Basis geeft de gemeente Leiden een andere invulling aan de samenwerkingsafspraken met welzijnspartners in de stad. Een nieuwe werkwijze moet zorgen voor een samenhangend geheel aan activiteiten en voorzieningen die bijdragen aan het welzijn van de inwoners van Leiden. Daarbij staan de behoeften van bewoners en de situaties in de verschillende wijken centraal. Voor meer informatie, kijk op: www.leiden.nl/sterkesocialebasis