Vogelwijk en Raadsherenbuurt klaar voor de toekomst

De Vogelwijk en Raadsherenbuurt krijgen een groene en klimaatadaptieve inrichting: het college van burgemeester en wethouders heeft het Uitvoeringsbesluit Vogelwijk-Raadsherenbuurt fase 1  vastgesteld. De straten, stoepen en het groen worden opnieuw ingericht en daarmee zijn de twee wijken klaar voor de toekomst.

In een groot deel van de Vogelwijk en Raadsherenbuurt wordt het gemengd rioolstelsel vervangen door een gescheiden rioolstelsel. Het schone hemelwater wordt straks via een aparte buis afgevoerd naar de sloot en alleen het vuilwater uit de woningen wordt gereinigd. In alle straten komt daarnaast een drainagesysteem om het grondwaterpeil te reguleren. Ook wordt ruimte in de ondergrond gereserveerd voor de aanleg van een toekomstig energienet. Boven de grond worden de straten, parkeerplaatsen en de stoepen verkeersveilig en duurzaam ingericht. In totaal komt er 1760 m2 groen bij, waaronder 30 nieuwe bomen. Bovendien krijgen beide wijken parkeervakken waarin 5755 m2 grasbetontegels komen te liggen, die bij hevige regenbuien het water beter afvoeren en bijdragen aan betere wateropname in de bodem. Zo zijn de Vogelwijk en Raadsherenbuurt straks voorbereid op de gevolgen van het veranderende klimaat.

Samen met de stad

Wethouder Ashley North (Duurzaamheid, Mobiliteit en Beheer Openbare Ruimte): “Het uitvoeringsbesluit Vogelwijk en Raadsherenbuurt is tot stand gekomen na een intensief participatietraject. Ik waardeer de betrokkenheid van de wijkbewoners enorm, het vraag soms veel tijd om samen met het projectteam tot een ontwerp te komen waarbij alle belangen zorgvuldig zijn gewogen. Door de vele gesprekken, het inzetten van doemee.leiden.nl en de enquêtes met varianten heeft het projectteam een duidelijke koers kunnen varen. Ik wil alle bewoners bedanken voor het veelvuldig meedenken over de toekomst van hun wijk.”

Bewoners, de wijkcomités Vogelwijk en Raadsherenbuurt en andere betrokkenen dachten tijdens diverse digitale sessies mee bij het maken van het ontwerp. Honderden geïnteresseerden brachten daarnaast in juni hun stem uit op hun favoriete variant voor de inrichting van de aansluiting van de Nachtegaallaan op de Rijnsburgerweg (2 varianten) en de herinrichting van het Rozenplein (3 varianten). De uitkomst van deze enquêtes woog zwaar mee in het bepalen van de voorkeursvarianten. Voor de Nachtegaallaan is dit de variant met uitrijdend autoverkeer geworden; voor het Rozenplein is dit ontwerpvariant 2. De gemeenteraad beslist eind januari 2022 welke variant wordt opgenomen in het ontwerp. De diverse varianten en de uitslag van de enquêtes staan op doemee.leiden.nl.

Hergebruik van straatstenen

De huidige straatstenen worden zo veel mogelijk hergebruikt. Zo worden de gebakken waaltjes uit de parkeervakken deels hergebruikt voor de nieuwe bestrating in de Van Oldebarneveldtstraat. De overige waaltjes krijgen te zijner tijd een nieuwe bestemming in de binnenstad.

Planning

Het Uitvoeringsbesluit wordt in januari 2022 ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. Na vaststelling staat de start uitvoering gepland voor september 2022. Voor fase 2 van dit project (het overige deel van de Raadsherenbuurt) is het ontwerp nog in ontwikkeling. Volgens planning wordt het voorlopig ontwerp in december 2021 gepresenteerd, bewoners kunnen dan ook meedenken over het ontwerp.   

Meer informatie

Kijk op Vogelwijk en Raadsherenbuurt - Gemeente Leiden voor meer informatie. De gemeente is in andere wijken ook bezig met het vervangen van de riolering en tegelijkertijd opknappen van de straten, stoepen en groen. Een overzicht vindt u op Wijken klaar voor de toekomst - Gemeente Leiden.