Verbreding horeca-aanbod en betere balans in de binnenstad ; Concept Horecavisie 2020 vrijgegeven voor inspraak

Vandaag heeft het college van burgemeester en wethouders de ‘concept Horecavisie Leiden 2020’ gepresenteerd en vrijgegeven voor inspraak. In de horecavisie staat onder andere beschreven waar er de komende jaren horeca bij kan komen en waar niet, met aandacht voor een betere balans tussen wonen, werken en recreëren in de binnenstad. Ook wordt het hotelaanbod de komende tien jaar flink uitgebreid.

In de visie staan voorstellen voor het beleid voor de periode vanaf 2020 voor zowel de reguliere horeca (zoals lunchrooms, cafés, restaurants), als de hotel- en logiessector. De visie vormt het juridisch-planologisch toetsingskader voor de ontwikkeling van de horeca in Leiden in de komende jaren. Daarnaast is er aantal ambities opgenomen ter versterking van de horeca.

Wethouder Yvonne van Delft (Economie en Binnenstad): “De horeca wordt ongekend hard getroffen door de corona-maatregelen. Als gemeente doen we er alles aan om hen zoveel mogelijk te ondersteunen. Bijvoorbeeld door uitbreiding van terrassen mogelijk te maken op de korte termijn. Tegelijkertijd blijft het belangrijk om samen vooruit te kijken. Voorbij Corona. Want ook nu zijn optimalisaties van de huidige horecavisie mogelijk en nodig. Ik ben er van overtuigd dat met deze horecavisie er genoeg blijft te ontdekken in onze stad voor bewoners en bezoekers, met oog op een duurzame toekomst en aandacht voor leefbaarheid in de stad.”

De horecavisie draagt bij aan een economisch vitale en aantrekkelijke binnenstad. Dat is belangrijk voor bewoners en bezoekers. Naast werkgelegenheid en inkomsten heeft de Leidse horeca een belangrijk sociaal component: het is de plek waar Leidenaren elkaar ontmoeten, waar wordt geflexwerkt en gestudeerd, waar kennis wordt gedeeld op congressen en wordt overnacht, waar samen wordt gegeten en gedanst. Kortom: horeca verbindt.

Het college wil de balans tussen wooncomfort voor bewoners en voldoende horeca-aanbod voor bewoners en bezoekers in de binnenstad beter in evenwicht brengen. Daarom stelt het college voor een aantal horeca-accenten in de stad te verschuiven door zo’n zestien horecastraten te schrappen en zeven andere straten toe te voegen.

In de visie staat een aantal nieuwe ontwikkelingen opgenomen die het voor ondernemers in de binnenstad aantrekkelijker maken om te blijven ondernemen. Nu en in de toekomst. Een nieuw aspect in de visie is het toestaan van ondergeschikte horeca bij retail en dienstverlenende bedrijven. Hiermee wil de gemeente het voor bedrijven makkelijker maken de winkelbeleving voor klanten te vergroten. Voor het toevoegen van ondergeschikte horeca zijn randvoorwaarden geformuleerd.

Ook nieuw in deze visie de mogelijkheid voor placemaking. Hierbij wordt op een positieve manier de aandacht gevestigd op een nog te ontwikkelen locatie. Horeca kan hier onder bepaalde voorwaarden onderdeel uitmaken. Een ander belangrijk aspect in deze visie is het verduurzamen van de horeca. De visie bevat concrete aanbevelingen voor ondernemers om hun bedrijfsvoering te verduurzamen. Ook wordt ingegaan op de relaties van horeca met het gezondheidsperspectief. Zo wordt in de visie rekening gehouden met de aspecten alcohol en gezonde voeding. 

Uitbreiding en meer variatie hotelaanbod

Voor de komende tien jaar wordt een uitbreiding van 1.130 hotelkamers mogelijk gemaakt om zo te voorzien in het tekort aan slaapgelegenheid in de stad. Om de kwaliteit te vergroten, stimuleert het college de diversiteit in het hotelaanbod. Dit aanbod wordt daarom voor een groot deel verdeeld over de zittende ondernemers, boutique hotels, zakelijk gesegmenteerde hotel, budgethotels en hotelkamers in stadsdeel Zuid. In Leiden is geen 5-sterren hotel aanwezig, de komst van een dergelijk hotel is gewenst. Ten aanzien van de grootte van hotels wordt een maximum van tweehonderd kamers gesteld. Aanvragen voor hotels kleiner dan vijf kamers worden los van de voorraad in behandeling genomen.

Inspraak en besluitvorming

Deze visie is tot stand gekomen met input van adviesbureaus, consultatie van ondernemers en hun vertegenwoordigers, een stadsenquête onder diverse gebruikers van de stad en consultatie van bewonersverenigingen. De visie ligt vanaf vrijdag 17 juli zes weken in de inspraak. Daarna zal het college de inspraakreacties verwerken en de visie ter bespreking voorleggen aan de gemeenteraad.