Spannende tijden voor initiatiefnemers Groeifondspropositie Zuidelijke Randstad

De samenwerkende partijen van het programma Mobiliteit en Verstedelijking (MoVe) hebben samen een aangescherpt voorstel ingediend bij het Nationale Groeifonds (NGF): 'Schaalsprong Metropolitaan OV en Verstedelijking Zuidelijke Randstad'. Het voorstel zet in op investeringen voor hoogfrequent vervoer op de spoorlijn tussen Leiden en Dordrecht. Verder wordt ingezet op versterking van de metro en RandstadRail, stations en het regionaal Hoogwaardig Openbaar Vervoer.

Betere bereikbaarheid is een randvoorwaarde voor de ontwikkeling van het duurzaam verdienvermogen van de regio. Bedrijven, kennisinstellingen en overheden zorgen samen voor betere mogelijkheden om het openbaar vervoer te nemen en vaker met de fiets te gaan. Dit draagt bij aan minder CO2 uitstoot. De initiatiefnemers zijn: Ministerie Infrastructuur en Waterstaat, Binnenlandse Zaken, de provincie Zuid-Holland, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, gemeenten Den Haag, Rotterdam, Dordrecht en Leiden.

De investering in de Schaalsprong maakt de bouw van 170.000 woningen mogelijk in de directe omgeving van de lijn Leiden-Dordrecht. Doordat wonen en werk beter verbonden worden, kunnen tot aan 2040,  70.000 arbeidsplaatsen meer worden gerealiseerd in de Zuidelijke Randstad. De capaciteit van het huidige vervoersysteem schept die mogelijkheden niet. Wanneer er geen maatregelen worden genomen, nemen files op autowegen en knelpunten in het OV toe en dreigt er stagnatie van de stedelijke ontwikkeling. De transitie naar duurzame mobiliteit is juist nu van groot belang en staat onder druk.

Verbetering van mobiliteit tussen de grote steden

Spoorverdubbeling van de spoorlijn tussen Delft en Schiedam maakt meer treinen per uur en nieuwe stations mogelijk. Daarnaast wordt voorgesteld om de regionale OV-as te verbeteren door frequentieverhoging van RandstadRail en de metro tussen Rotterdam, Den Haag en Zoetermeer en de realisatie van een geoptimaliseerd bus-systeem Leiden-Zoetermeer. Hierdoor verbetert de snelheid, de betrouwbaarheid en de kwaliteit van het OV. De verbetering van de bereikbaarheid hangt samen met de ontwikkeling van de stedenbouw, innovatie hubs en de verbinding tussen kenniscentra en arbeidspotentieel.

Mijlpaal in de samenwerking

Wethouder Ashley North (Duurzaamheid, Mobiliteit en Beheer Openbare Ruimte): "Alle betrokken partijen zijn zeer enthousiast over dit voorstel. Het is een belangrijke stap om de regio duurzaam bereikbaar te houden voor inwoners, bedrijven en kennisinstellingen. Ook ben ik blij dat omvangrijke investeringen in station Leiden Centraal met een goede verbinding tussen Leiden BioSciencePark en binnenstad, een nieuw busstation en het realiseren van hoogwaardige pleinen aan beide zijden van het station onderdeel van het pakket zijn, en als opgaven van nationaal en regionaal belang gezien worden. Evenals het verder verbeteren van de hoogwaardig verbinding voor openbaar vervoer tussen Zoetermeer en Leiden. We hopen op goedkeuring van de commissie NGF. Het zou een vliegende start betekenen voor meer investeringen in de samenhangende ontwikkeling van OV, stedelijke ontwikkeling en innovatiemilieus. Investeren in deze OV verbinding geeft niet alleen Leiden en Zuid-Holland, maar heel Nederland perspectief op een betere toekomst."

Investering

De voorgestelde investeringen bedragen in totaal zo’n 2 miljard euro. De helft van dit bedrag is aan het NGF om toe te kennen. Of deze investering wordt toegekend door het NGF wordt begin 2022 bekend gemaakt. Tot die tijd is het spannend of de plannen in dit voorstel kunnen worden uitgevoerd.