Samenwerking gemeenten Leidse regio in warmtetransitie bekrachtigd

Er is deze week een belangrijke stap gezet voor de warmtetransitie in de Leidse regio. Gemeenten Leiden, Leiderdorp, Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend om gezamenlijk toe te werken naar een duurzaam open, regionaal energiesysteem. Door intensiever samen te werken, kunnen de gemeenten gezamenlijk een hogere en snellere reductie van broeikasgassen bereiken dan ieder afzonderlijk zou kunnen.

Open regionaal warmtenet

In de regionale aanpak van de energietransitie wordt gestart met de warmtetransitie. De Leidse regio gaat intensief samenwerken om woningen in de toekomst te verwarmen met duurzame alternatieven voor aardgas. Met deze samenwerkingsovereenkomst werkt de regio toe naar een open regionaal warmtenet. Dit is een systeem waarin meerdere warmtebronnen en -leveranciers actief zijn. Daarbij wordt onder andere gekeken naar restwarmte, aardwarmte (duurzame warmte uit de ondergrond) en lokale initiatieven. De strategie om een open energiesysteem te ontwikkelen is niet voor niks. Eerder deze week heeft het college van Rotterdam bijvoorbeeld besloten niet verder te gaan met het traject waarbij Warmtebedrijf Rotterdam restwarmte uit Rotterdam naar de Leidse regio zou gaan leveren. Dit besluit, waar de gemeenteraad van Rotterdam zich binnen enkele weken nog over moet buigen, brengt de nodige onzekerheid met zich mee en betrokken partijen bezien op korte termijn wat dit betekent voor de realisatie van het warmtetransportnet in de provincie Zuid Holland. Mocht dit er toe leiden dat de warmtetransportleiding definitief niet doorgaat, is dat natuurlijk enorm teleurstellend. Echter, door in te zetten op meerdere bronnen zorgen we voor een robuust energiesysteem, omdat het niet afhankelijk is van één bron. De komende maanden moeten de mogelijkheden voor een dergelijk open net inzichtelijk worden gemaakt. Overigens, de warmtelevering aan de inwoners en bedrijven die al zijn aangesloten op het warmtenet van Vattenfall in de Leidse regio is hoe dan ook gegarandeerd, ondanks het hierboven genoemde besluit van het college van Rotterdam.

Betaalbaarheid en betrouwbaarheid

In de samenwerkingsovereenkomst is opgenomen dat de betaalbaarheid, betrouwbaarheid, tijdigheid en duurzaamheid voor de afnemers centraal staat. Vanuit een regierol zorgen de gemeenten uit de Leidse regio voor verbinding tussen partijen, nemen initiatief en zorgen voor een robuuste organisatie en toezicht op deze publieke waarden. Daar wordt veel ruimte gemaakt om vanuit de buurt of wijk actief mee te doen en denken.

Vervolgstappen

Nu de samenwerkingsovereenkomst getekend is, gaan de gemeenten direct aan de slag. Begin 2022 moet er al een rapportage liggen die inzicht geeft in de mogelijke scenario’s om tot een open systeem te komen. Daarom wordt er de komende maanden intensief samengewerkt met verschillende private en publieke partijen.