'Samen Sterker' armoedebeleid 2024- 2026

Ongelijk investeren voor gelijke kansen

De gemeente Leiden vindt het belangrijk dat iedereen gelijke kansen heeft en mee kan doen. Geldgebrek mag geen belemmering zijn om deel te nemen aan onderwijs, sport of cultuur. Met het nieuwe armoedebeleid voor 2024-2026 ‘Samen Sterker’ bouwt de gemeente voort op de bestaande regelingen voor inwoners met een laag inkomen. Verder ligt de nadruk in de komende periode op maatwerk en het vergroten van het bereik van de regelingen. Met een impuls van ruim 400.000 euro extra per jaar voor specifieke regelingen gaat de gemeente ongelijk investeren om gelijke kansen te creëren.

Wethouder Abdelhaq Jermoumi (Kansengelijkheid, Jeugd en Onderwijs): “Voor inwoners met een laag inkomen of geldproblemen is het niet vanzelfsprekend om mee te kunnen doen. Armoede heeft invloed op alle aspecten in je leven. Het beperkt je kans om deel te nemen aan sport of sociale activiteiten, maar het kan ook voor stress en schaamte zorgen. Dat is nergens voor nodig, want armoede kan echt iedereen overkomen. Eén verkeerde afslag in het leven, gezondheidspech of een vervelende scheiding kunnen zomaar maken dat iemand die het voor elkaar leek te heb­ben, toch moeite krijgt om de eindjes aan elkaar te knopen. We vinden het belangrijk dat Leidenaars die in de knel komen, niet door het ijs zakken. En ook dat kinderen geen nadelige gevolgen ondervinden van een krappe beurs van hun ouders. Ik heb er vertrouwen in dat we met de am­bities en regelingen in dit beleidsplan veel inwoners kunnen helpen naar een bestaan met meer zekerheid”.

Doorgeven van armoede voorkomen

Het extra geld voor armoedebeleid wil het college onder meer inzetten voor hulp via Stichting Leergeld. Door de inkomensgrens vanaf 2024 te verhogen, kunnen meer inwoners een vergoeding aanvragen voor de schoolkosten van hun kinderen. Verder wil het college in de periode 2024-2026 vasthouden aan de al eerder dit jaar verhoogde inkomensgrens voor kinderen die willen deelnemen aan sport of cultuur. Het is de bedoeling om de inkomensgrens vanaf 2024 ook te verhogen voor volwassenen die een beroep willen doen op het Volwassenfonds Sport & Cultuur. Daarmee komen nog meer volwassenen in aanmerking voor de ondersteuning. Het college wil daarnaast extra geld beschikbaar stellen voor het Jeugdeducatiefonds. Met dit geld kunnen scholen leerlingen uit huishoudens met een laag inkomen ondersteunen bij hun onderwijs. Door te investeren in de ontwikkeling van leerlingen wordt voorkomen dat armoede binnen een familie van generatie op generatie wordt doorgegeven.

Maatwerk en vergroten van bereik

De aanpak van armoede vraagt om maatwerk. Iedereen is anders en ook de omstandigheden waarin iemand zit kunnen erg verschillen. Daarom werkt de gemeente nauw samen met partners in de stad. Deze hulpverleners en organisaties staan in direct contact met de inwoners en weten het beste hoe ze kunnen helpen bij (geld)problemen. Naast samenwerking met partners gaat er in de komende periode ook veel aandacht uit naar het bereik van de regelingen. Het streven is om het gebruik van de regelingen in de komende periode verder te vergroten. Inwoners moeten de regelingen goed kunnen vinden, makkelijk aan kunnen vragen en hulp kunnen krijgen als dat nodig is. Daarom wordt extra aandacht besteed aan de informatievoorziening richting de verschillende doelgroepen, eenvoudigere formulieren en hulp bij de aanvraag.

Vervolgproces

Op 10 oktober heeft het college het nieuwe armoedebeleid 2024-2026 “Samen Sterker” ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. Allereerst buigt de Raadscommissie Werk en Middelen zich over de plannen. Op 21 december wordt het nieuwe armoedebeleid behandeld in de Gemeenteraad.