Ruimte voor een groene en vitale binnenstad

In onze historische binnenstad genieten we van ons rijke verleden en bouwen we verder aan onze toekomst. Om ervoor te zorgen dat onze binnenstad nu, straks en later een nog fijnere plek wordt stelt de gemeente samen met de stad een ‘Agenda Autoluwe Binnenstad’ op. De agenda is één van de uitwerkingen van de overkoepelende mobiliteitsnota ‘Leiden Duurzaam Bereikbaar’ en past bij de ambities om de kwaliteit van de openbare ruimte en vitaliteit van onze culturele en historische stad te versterken. Vanaf eind juli tot en met september mag iedereen meedenken over de manier waarop en waar ruimte gemaakt kan worden voor voetgangers, fietsers, groen of ontspanning. Samen maken we de binnenstad van Leiden stap voor stap groener en vitaler.

Wethouder Ashley North (Duurzaamheid, Mobiliteit en Beheer Openbare Ruimte) “Leiden is een prachtige stad met een unieke culturele en historische binnenstad. De komende jaren wordt het steeds drukker in Leiden en ook dan willen we dat de binnenstad aantrekkelijk en economisch gezond blijft. Dat doen we door de binnenstad autoluw te maken. We maken ruimte om langs het water te kunnen lopen en te genieten van de architectuur, om vrienden te ontmoeten op een zonnig terras of om zorgeloos met kinderen door de stad te fietsen. We delen daarom de ruimte anders in, en dat doen we aan de hand van de ‘Agenda Autoluwe Binnenstad’. Graag nodig ik u uit om vanaf eind juli tot en met september mee te denken over de kansen die er zijn om de binnenstad samen groener, gezonder en aantrekkelijker te maken. Houd doemee.leiden.nl in de gaten!”

Samen met de stad doelen bereiken

De binnenstad is niet gebouwd voor veel verkeer of veel geparkeerde auto’s. Omdat Leiden naar verwachting blijft groeien qua inwoners, bezoekers, studenten en werknemers, willen we de ruimte zo goed mogelijk besteden. De ruimte die er is delen we daarom anders in. Op dinsdag 7 juli heeft het college het participatietraject voor het tot stand komen van de Agenda Autoluwe Binnenstad vastgesteld. Eind juli start het participatietraject voor het maken van de Agenda Autoluwe Binnenstad. Samen met bewoners, ondernemers, belangenorganisaties, de regio en andere belanghebbenden onderzoekt de gemeente welke kansen er nu, straks en in de toekomst zijn om de binnenstad groener, gezonder en aantrekkelijker te maken. Als we met elkaar de kansen benutten dan kunnen we over een aantal jaar nog trotser zijn op Leiden dan we nu al zijn. Met de maatregelen van de Agenda Autoluwe Binnenstad streven we de volgende doelen na:

  1. Hogere kwaliteit van de openbare ruimte
  2. Meer ruimte en kwaliteit voor voetgangers, fietsers en OV
  3. Versterken economische vitaliteit
  4. Meer ruimte voor voorzieningen
  5. Schone lucht, minder geluidshinder, minder hittestress en wateroverlast
  6. Inclusieve en toegankelijke stad

Nu, straks en later

We beginnen niet op nul, integendeel. De binnenstad heeft de afgelopen jaren al een flinke impuls gehad. Met de ontwikkeling van het Singelpark ontstaan aangename plekken voor mensen om te verblijven en recreëren. De parkeergarages onder de Garenmarkt en Lammermarkt maken het mogelijk aantrekkelijke pleinen en straten te creëren. De RijnlandRoute en de Leidse Ring Noord leveren een belangrijke bijdrage aan minder doorgaand verkeer in en langs de binnenstad. Maar we zijn er nog niet, er liggen nog veel meer kansen. Kansen die uiteindelijk uitmonden in een agenda mét maatregelenpakket en een slimme planning. Want zoals Rome niet in één dag gebouwd is, zo is Leiden niet in één dag autoluw. Niet alles kan tegelijk. Daarom presenteren we kansrijke plannen in samenhang. De uiteindelijke uitvoering van de maatregelen gebeurt in nauwe samenwerking met de stad.

Quick Wins

Tot januari 2021 zien we ook mogelijkheden om met enkele kleine ingrepen positieve effecten te bereiken voor de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de binnenstad. Dit noemen we quick wins. De gemeente heeft overlegd met inwoners en ondernemers over de mogelijkheden en het draagvlak. Dit heeft ertoe geleid dat we twee tijdelijke maatregelen (van 18 juli t/m 31 augustus) voorbereiden. Het uitbreiden van de grens en het tijdvak van het voetgangersgebied van de Koornbrug naar het Gangetje gedurende de zomermaanden. Zodat ook de Botermarkt en de Nieuwe Rijn bij het voetgangersgebied horen. Daarnaast wordt in de zomermaanden de pop-up fietsenstalling bij de Steenschuur permanent gemaakt. Om de route veiliger te maken voor voetgangers en fietsers wordt de noordzijde van de Steenschuur in deze periode voor autoverkeer afgesloten.

Planning

Vanaf eind juli tot en met september loopt het participatietraject. In januari 2021 wordt de Agenda Autoluwe Binnenstad aan de raad voorgelegd. Ook in de situatie waarin we nu leven is het belangrijk dat zorgen, ideeën en wensen van bewoners, ondernemers en bezoekers van de stad goed in beeld zijn en dat uiteindelijk het voorstel kan rekenen op breed draagvlak. Eind juli start het participatietraject met het informeren van iedereen over de doelen van de agenda autoluwe binnenstad. Ook gaan we gedurende de zomer in gesprek met georganiseerde stakeholders. Na de zomervakantie kan de stad op verschillende manieren en momenten meedenken. Meer informatie op www.leiden.nl/autoluwebinnenstad of houd doemee.leiden.nl in de gaten.