Participatietraject Energiepark van start

Het college van burgemeester en wethouders heeft de projectopdracht ‘Herontwikkeling Energiepark en omgeving’ vastgesteld. Op woensdag 14 november start het participatietraject. Het gebied aan de Langegracht rond de energiecentrale met haar markante pijp, inclusief het naastgelegen Stadsbouwhuis, biedt unieke kansen om herontwikkeling van industrieel erfgoed te combineren met de ontwikkeling van groen, woningbouw en cultuur.

Samen met de stad

Om een goed beeld te krijgen van de verschillende belangen, ideeën, wensen en behoeftes voor het gebied, vraagt de gemeente stadspartners en bewoners in de wijk en daarbuiten om mee te denken. Dit doet de gemeente vanaf 14 november o.a. door uitnodigingen te versturen voor het participatietraject, door het uitzetten van een stadsbrede digitale enquête en door op verschillende locaties in de stad mensen te interviewen. Wijkvereniging Noordvest-Molenbuurt voert momenteel in samenwerking met Leidse Gesprekken (voorheen L758/Burgertop) huiskamergesprekken. De uitkomsten hiervan worden ook meegenomen in het traject. Op die manier wil de gemeente inzicht krijgen in de thema’s die tijdens de participatiebijeenkomsten aan bod moeten komen. Wethouder Fleur Spijker (Duurzame Verstedelijking, Ruimte & Wonen): “Energiepark is een plek met een bijzondere historie en veel potentie. De komende maanden gaan we met de stad in gesprek om te horen hoe we het Energiepark en omgeving nog mooier kunnen maken. Ik hoop dat veel mensen met ons mee willen denken over de toekomst van dit bijzondere gebied.”

Bijeenkomsten

Vervolgens organiseert de gemeente op  woensdag 12 december van 19.00 tot 21.00 uur een bijeenkomst in de Nieuwe Energie, 3e Binnenvestgracht 23. Tijdens deze bijeenkomst vertelt de gemeente meer over het project en het participatietraject en worden de resultaten van de interviews, huiskamergesprekken en enquête teruggekoppeld.

Na deze eerste bijeenkomst volgen nog twee bijeenkomsten in januari en februari. Tijdens deze bijeenkomsten gaat de gemeente met deelnemers in gesprek over verschillende thema’s die spelen rond de herontwikkeling van het gebied, zoals leefbaarheid, sociale veiligheid, groen, duurzaamheid, woningbouw, cultuur, horeca, evenementen, bereikbaarheid en parkeren. Doel van deze bijeenkomsten is inzicht krijgen in de verschillende belangen, ideeën, wensen en knelpunten in relatie tot de thema’s die geïnventariseerd zijn voor de herontwikkeling van het gebied.

Gebiedsstrategie

De resultaten van het participatietraject vormen uiteindelijk de ingrediënten voor een gebiedsstrategie voor het Energiepark en omgeving. Naar verwachting neemt de gemeenteraad medio 2019 een besluit over deze gebiedsstrategie. Met deze strategie worden de kaders (het profiel) voor de ontwikkeling van het Energiepark en omgeving vastgelegd. Het geeft antwoord op de vraag waar er gewoond, gewerkt en gerecreëerd kan worden en hoe en wanneer bepaalde locaties binnen het gebied ontwikkeld worden. De gemeente heeft de ambitie om 30% sociale woningbouw te realiseren in de stad. Het gebied Energiepark en omgeving wordt als potentiele locatie voor sociale woningbouw gezien.

Daarnaast heeft de gemeente begin 2018 opdracht gegeven voor een verkennend onderzoek naar een gedeeld collectiegebouw voor een aantal Leidse musea, waaronder Museum de Lakenhal, Museum Volkenkunde en Museum Boerhaave. Binnenkort starten gemeente en musea samen een vervolgonderzoek, waarbij de haalbaarheid van twee verschillende scenario’s verder wordt uitgewerkt (o.m. financieel, diverse locaties). Hierbij worden ook de mogelijkheden binnen het gebied Energiepark en omgeving onderzocht.