Opvang kwetsbare groepen in eigen woonomgeving

De gemeente Leiden en de overige Holland Rijnland gemeentes bereiden zich voor op de wijzigingen op het gebied van beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Doel is om kwetsbare inwoners waar mogelijk in hun eigen woonomgeving de benodigde zorg en ondersteuning te bieden.

Met ingang van 1 januari 2021 zijn alle gemeenten zelf verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van de maatschappelijke opvang en het beschermd wonen, oftewel de maatschappelijke zorg. Maatschappelijke zorg is nu de verantwoordelijkheid van Leiden als centrumgemeente. De veranderopgave (transformatie) van beschermd wonen en maatschappelijke opvang betekent in de praktijk: kwetsbare inwoners waar mogelijk in hun eigen woonomgeving de benodigde zorg en ondersteuning bieden.

Investeringsfonds

De Holland Rijnland gemeenten hebben afgesproken om een Investeringsfonds Maatschappelijke Zorg in te stellen die de gemeentes de financiële ruimte biedt voor de voorbereiding op 2021. Dit fonds wordt gevuld met middelen uit de reserve Sociaal Domein, onderdeel Beschermd Wonen. Het college van burgemeesters en wethouders van de gemeente Leiden stelt daartoe aan de gemeenteraad van Leiden voor om een bedrag van € 4.000.000 ter beschikking te stellen.

Convenant

In een convenant zijn taken en verantwoordelijkheden vastgelegd voor de centrumgemeente Leiden, de regiogemeenten en Stichting De Binnenvest. Het aantal plekken in de centrale opvang wordt de komende jaren verlaagd. Het doel is om huisvesting in de gemeentes zelf te realiseren voor dak- en thuislozen die geen 24/7 toezicht en begeleiding nodig hebben. Het gaat dan om crisiswoningen voor alleenstaanden en gezinnen, doorstroomwooneenheden voor cliënten die een tussenstap nodig hebben richting zelfstandig wonen en wooneenheden voor frequente gebruikers van de maatschappelijke opvang die een prikkelarme woonomgeving nodig hebben.

Dakloosheid

Het college van burgemeester en wethouders heeft opdracht gegeven voor een onderzoek naar de oorzaken van dakloosheid. Dakloosheid onder gezinnen en jongeren neemt ondanks de economische groei nog steeds toe. De gemeente Leiden vindt het belangrijk om in te zetten op preventie en met kennis van de oorzaken van dakloosheid kan het beleid worden aangescherpt. Op basis van het onderzoek is vastgesteld dat onder andere versterking van de geestelijke gezondheidszorg op wijkniveau en verbetering van processen in de eigen gemeentelijke organisatie dakloosheid kunnen voorkomen. De aanbevelingen uit het onderzoek worden overgenomen in het beleid voor de maatschappelijke zorg.