Ook de wijk Meerburg wordt duurzaam vernieuwd

Niet alleen een nieuw riool, maar een wijk die klaar is voor het klimaat van de toekomst. De basis voor de duurzame wijkvernieuwing van Meerburg is samen met bewoners geschetst. Het college van burgemeester en wethouders heeft het Kaderbesluit Hart van Meerburg vastgesteld en aangeboden aan de gemeenteraad.

De riolering in een deel van Meerburg is na ruim zestig jaar aan vervanging toe. In de wijk ligt nu een gemengd rioolstelsel waar zowel het vuilwater als het regenwater in wordt afgevoerd naar de afvalwaterzuiveringsinstallatie. Dit gemengde riool wordt vervangen door een gescheiden rioolstelsel: één buis voor vuilwater en één buis voor het relatief schone regenwater. Zo gaat straks alleen het vuilwater naar de zuivering, het regenwater stroomt in de sloten in de wijk. Daarnaast wordt er ondergronds ruimte gereserveerd voor een toekomstig warmtenet.

Klaar voor de toekomst

Omdat de straten voor de rioolwerkzaamheden helemaal open moeten, wordt boven de grond de openbare ruimte vernieuwd. Straten en stoepen worden klimaatadaptief ingericht, zodat de wijk straks bestand is tegen weersextremen zoals hevige regenval en langdurige perioden van droogte en hitte. Waar mogelijk wordt bovendien extra groen aangelegd en wordt de biodiversiteit vergroot.

Flink meegedacht

De bewoners uit Meerburg hebben flink meegedacht tijdens de vele participatiemomenten. Zo zijn er wandelingen en inloopavonden georganiseerd, en is ook het meedenkplatform doemee.leiden.nl veelvuldig bezocht. Ook de opgedane informatie uit het participatietraject van de wijkenvisie Roomburg Meerburg is gebruikt om te komen tot het kaderbesluit en schetsontwerp dat nu voorligt. De gemeente Leiden waardeert de inzet van de omwonenden zeer, zo worden de plannen nog beter. 

Zorgen en kansen

De aanwezige bewoners waren positief over de maatregelen om de wijk groener en verkeersveiliger in te richten. Wel waren er zorgen over de parkeerdruk, vooral in de omgeving van de Hoge Rijndijk. Bij de uitwerking van het schetsontwerp tot een voorlopig ontwerp zal hier bij de inrichting van de omliggende straten rekening mee worden gehouden, ook dan worden de bewoners weer betrokken. De verwachting is dat door het invoeren van het betaald parkeren de parkeerdruk afneemt en er ruimte ontstaat voor verdere vergroening. Alle input uit het participatietraject van het schetsontwerp heeft weer vele aanknopingspunten opgeleverd voor de verdere uitwerking in het vervolgtraject.

Na het vaststellen van de kaders door de gemeenteraad, naar verwachting in april 2023, wordt een apart uitvoeringsbesluit voorbereid. Volgens planning kan in het voorjaar van 2025 begonnen worden met de realisatie van het project.