Ontwerp-ontwikkelperspectief Leiden Zuidwest ter inzage

Vanaf 29 april tot en met 10 juni ligt het Ontwerp-ontwikkelperspectief Leiden Zuidwest ‘Zuidwest op zijn best’ versie 1.0 ter inzage. Gedurende deze periode kan iedereen reageren op dit toekomstplan voor de wijk Leiden Zuidwest. Het ontwikkelperspectief is te vinden op de website van de gemeente Leiden: www.leiden.nl/inspraak

‘Zuidwest op zijn best’ - kansen en mogelijkheden

Het ontwikkelperspectief ‘Zuidwest op zijn best’ gaat in op de kansen en mogelijkheden voor de ontwikkeling van Leiden Zuidwest richting 2040. Dit plan is tot stand gekomen op basis van de vele gesprekken die met bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en vele andere geïnteresseerden zijn gevoerd. Met het ontwikkelperspectief wordt ingespeeld op de actuele opgaven in Zuidwest en binnen de stad, die maken dat er andere eisen aan het gebied worden gesteld. Zo is er bijvoorbeeld een grote vraag naar extra woningen, groeit het aantal ouderen in de wijk en moet de wijk zich de komende jaren voorbereiden op een toename van de hitte en hevigere regenbuien. Verder maakt Zuidwest voor 2035 de overstap naar een duurzame warmtevoorziening in plaats van aardgas. Op dit moment wordt in de wijk al gewerkt aan nieuwe schoolgebouwen en sportvoorzieningen. Ook wordt er veel geïnvesteerd in infrastructuur voor warmte, riolering en de herinrichting van de openbare ruimte.

Kaders en ontwikkelopgaven voor Zuidwest

De kaders die in het Ontwerp-ontwikkelperspectief Leiden Zuidwest worden aangegeven, maken het mogelijk om de ambities en initiatieven voor de wijk in samenhang op te pakken. Bedrijven, inwoners, maatschappelijke partners en de gemeente kunnen zich zo gezamenlijk inzetten voor de toekomst van de wijk. 

Er worden in het plan vier ontwikkelopgaven beschreven: 

  • de wijk aantrekkelijker maken als “Place to be”
  • de leefomgeving meer duurzaam en gezond maken
  • werken aan een sociaal sterkere wijk
  • realiseren van een fysiek beter verbonden wijk

Hoe kunt u op het ontwikkelperspectief reageren?

De inspraakperiode voor het Ontwerp-ontwikkelperspectief Leiden Zuidwest versie 1.0 loopt van 29 april tot en met 10 juni. Tijdens deze zes weken kunt u op het plan reageren via het inspraakformulier op www.leiden.nl/inspraak. Na deze periode wordt het ontwerp-ontwikkelperspectief opnieuw door het college behandeld en vervolgens aan de gemeenteraad aangeboden. De gemeenteraad neemt naar verwachting komend najaar een besluit over het plan.

Meer informatie

Op www.leiden.nl/zuidwest staat meer informatie over het ontwikkelperspectief voor Leiden Zuidwest en de gesprekken die in de afgelopen periode in de wijk hebben plaatsgevonden. Hier vindt u ook de publieksversie van het Ontwerp-ontwikkelperspectief, waarin de belangrijkste punten uit het plan kort en overzichtelijk worden weergegeven. Heeft u nog vragen over het ontwerp-ontwikkelperspectief of specifieke thema’s uit het plan? Kom dan naar het inloopmoment op 7 mei (locatie Vogelvlucht) of op 23 mei (locatie Topaz Zuydtwijck). Tijdstip: 17.00-19.00 uur.