Ongelijk investeren voor gelijke kansen

Het college van B&W heeft de Leidse Visie Gelijke Kansen 2023 voor inspraak vastgesteld. Met de Leidse Visie Gelijke Kansen 2023 zet de gemeente in op het vergroten van gelijke kansen voor kinderen en jongeren tot 27 jaar (en hun omgeving). Uitgangspunt bij deze visie is een integrale aanpak vanuit zowel onderwijs als ook armoede. Inwoners en organisaties kunnen vanaf 6 juli t/m 31 augustus reageren op deze visie. Na verwerking van de inspraakreacties is het aan de gemeenteraad om de Leidse Visie Gelijke Kansen 2023 vast te stellen.

Abdelhaq Jermoumi, wethouder Kansengelijkheid, Jeugd en Onderwijs: “In Leiden groeit 1 op de 9 kinderen op in armoede. Dat zijn meer dan 3 kinderen per schoolklas! De stress die opgroeien in armoede met zich meebrengt is ongezond en slecht voor de schoolprestaties. Juist in Leiden, onderwijs- en kennisstad bij uitstek, vind ik het onverteerbaar dat armoede de gelijke kansen van bijna 4.000 kinderen en jongeren belemmert. In Leiden willen we dat ieder kind de kans krijgt om zijn of haar dromen waar te maken. We zijn er na gesprekken met partners in de stad van overtuigd geraakt dat voor het creëren van een gelijk speelveld voor alle kinderen, het soms nodig is om ongelijk te investeren. Met deze visie en de daaruit volgende aanpak geven we invulling aan onze ambitie om kansengelijkheid in de stad te vergroten.”

Onderwijs en armoede

Een uitgangspunt in deze Leidse Visie Gelijke Kansen is dat onderwijs en armoede in samenhang met elkaar bekeken moeten worden. Wie zonder ontbijt naar school gaat, kan zich namelijk minder goed concentreren. En wie zonder concentratie vervolgens slechter presteert op school, heeft weer een grotere kans op armoede later in het leven. Een eenmaal opgelopen achterstand in de schoolprestaties wordt maar zelden ingelopen en dat heeft effect op het latere inkomen. De gemeente Leiden wil voorkomen dat armoede van generatie op generatie wordt doorgegeven. Om deze intergenerationele armoede te doorbreken zet de gemeente in op vindplaatsen zoals scholen en gaat ze daar investeren waar dit het hardst nodig is.

Vier leidende principes

De Leidse Visie Gelijke Kansen zal nader uitgewerkt worden in een concrete aanpak. Wethouder Jermoumi: “Voor de aanpak Gelijke Kansen gaan we uit van vier leidende principes: verpersoonlijken, verbinden, vereenvoudigen en verdiepen & verbreden. Zo willen we niet praten óver kinderen, jongeren en de omgeving waarin zij opgroeien, maar mét hen. Dat kan bijvoorbeeld met een Kinderraad en Stadsgesprekken. Ook zullen we op veler verzoek een kennisnetwerk opzetten.”

Inzage

De Leidse Visie Gelijke Kansen 2023 is van donderdag 6 juli 2023 tot en met donderdag 31 augustus 2023 in te zien in het Stadskantoor, Bargelaan 190, maandag t/m vrijdag 9.00 - 17.00 uur. Digitaal is de Leidse Visie Gelijke Kansen 2023 in te zien via www.leiden.nl/inspraak.

Inspraak

Gedurende de periode van de terinzagelegging kunnen inspraakreacties worden ingediend. Schriftelijke reacties kunt u sturen aan het College van B en W, postbus 9100, 2300 PC  Leiden of via www.leiden.nl/inspraak onder vermelding van ‘Leidse Visie Gelijke Kansen 2023’ en het zaaknummer Z/23/3546801. Voor het indienen van een mondelinge inspraakreactie kunt u bellen naar het Klant Contact Centrum, maandag t/m vrijdag 9.00 - 17.00 uur, tel. 14 071 (Leiden, keuze 4).