Nieuw lokaal veiligheidsbeleid

Het college van burgemeester en wethouders biedt het Integraal Veiligheidsplan (IVP) voor de periode 2019-2022 ter besluitvorming aan de gemeenteraad aan. De komende vier jaar zijn ondermijning, huiselijk geweld, woonoverlast, jeugdaanpak en brandveiligheid de hoofdthema’s in het plan. De gemeente Leiden ontwikkelt samen met veiligheidspartners (politie, brandweer, GGD etc.) voor deze thema’s een nieuwe aanpak.

Signalen van ondermijning moeten eerder herkend worden en het netwerk van alle samenwerkende veiligheidspartners zal verder georganiseerd worden. Om huiselijk geweld en woonoverlast tegen te gaan wordt de samenwerking op het gebied van zorg en veiligheid geprofessionaliseerd en geïntensiveerd in een zorg- en veiligheidshuis. Er komt een stedelijke jeugdaanpak. De aanpak die al in de Slaaghwijk en het Jacques Urlusplantsoen gehanteerd wordt, dient hierbij als voorbeeld. Om de brandveiligheid te vergroten wil de gemeente de komende jaren, samen met de partners, meer bewustzijn creëren over brandveilig leven en wat dit betekent voor mensen die wat minder zelfredzaam zijn, zoals ouderen.  

Overige thema’s

Inherent aan het veiligheidsdomein is dat er regelmatig ad hoc moet worden ingespeeld op de actualiteit. Deze ad hoc activiteiten zijn niet in te plannen, maar hiervoor moet wel capaciteit gereserveerd worden. Naast de eerdergenoemde onderwerpen zet de gemeente Leiden ook in op andere veiligheidsthema’s. Deze variëren van rampenbestrijding en crisisbeheersing tot het voorkomen van radicalisering en polarisatie en handhaving van het horecabeleid. De afgelopen vier jaar is hiervoor al een gedegen aanpak en samenwerking met andere partijen georganiseerd. De komende vier jaar verwacht het college geen grote wijzigingen binnen deze veiligheidsthema’s.

Gemeentelijke regierol

Aan de hand van het IVP geeft de gemeente Leiden op hoofdlijnen sturing aan het lokale veiligheidsbeleid. De lokale veiligheid betreft zowel fysieke als sociale veiligheid. Het veiligheidsbeleid is integraal; de gemeente werkt samen met politie, het Openbaar Ministerie, de Veiligheidsregio en andere veiligheidspartners. De gemeente heeft een regierol bij de uitvoering van dit beleid, omdat de gemeente weet wat er speelt op het brede gebied van veiligheid, terwijl andere partners zich vaak met een aspect van veiligheid bezighouden. Voor de veiligheidsthema’s die niet (alleen) op lokaal niveau aangepakt kunnen worden, wordt uitgegaan van de beleidsplannen van (politie) Eenheid Den-Haag en de Veiligheidsregio Hollands Midden.