Nieuw armoedebeleid 2024-2026 ‘Samen Sterker’ in de inspraak

Het college van Leiden heeft het beleidsplan Samen Sterker (Armoedebeleid 2024-2026) voor inspraak vastgesteld. Inwoners en organisaties kunnen vanaf 6 juli t/m 31 augustus reageren op de plannen voor het nieuwe armoedebeleid. Na verwerking van de inspraakreacties is het aan de gemeenteraad om het nieuwe armoedebeleid vast te stellen.

Ongeveer veertien procent van de Leidenaren heeft te maken met een laag inkomen. Armoede betekent dat er te weinig geld kan zijn voor primaire levensbehoeften zoals eten, een huis en gezondheidszorg. Voor inwoners met een laag inkomen is het niet vanzelfsprekend om deel te nemen aan cultuur, sport of schoolactiviteiten. Wethouder Abdelhaq Jermoumi (Kansengelijkheid, Jeugd en Onderwijs): ”Als gemeente vinden we het belangrijk dat iedereen mee kan doen. Armoede heeft invloed op alle aspecten van het leven.. Mensen ervaren ook vaak stress of schamen zich omdat ze de eindjes aan elkaar moeten knopen. Maar armoede kan echt iedereen overkomen. Met dit armoedebeleid willen we armoede in Leiden verminderen en mensen met geldproblemen helpen.”

Minima Effect Rapportage 

De gemeente heeft het NIBUD onderzoek laten doen naar de effecten van de landelijke en gemeentelijke regelingen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens. Uit deze zogenaamde Minima Effect Rapportage blijkt dat bijna alle onderzochte huishoudtypes kunnen rondkomen op alle inkomensniveaus. Daarbij wordt er vanuit gegaan dat zij gebruik maken van alle beschikbare regelingen. Er is één type huishouden dat elke maand niet genoeg inkomen heeft en dat zijn paren met oudere kinderen en een inkomen dat niet hoger is dan 130% van het sociaal minimum.

Nadruk op maatwerk en vergroten gebruik armoederegelingen

Uit het NIBUD-onderzoek en gesprekken met stadspartners en inwoners blijkt dat de bestaande regelingen in principe een goede aanvulling zijn op de landelijke regelingen. Daarom bouwt het nieuwe armoedebeleid voor 2024-2026 voort op de bestaande regelingen, met een paar aanpassingen zoals de verhoging van de inkomensgrens voor de regeling Leergeld.
Verder zet de gemeente zich de komende periode extra in om het gebruik van de regelingen te vergroten in nauwe samenwerking met partners in de stad.  Hulp bij geldproblemen moet toegankelijk, laagdrempelig en begrijpelijk zijn, zodat iedereen die recht heeft op ondersteuning hier ook daadwerkelijk gebruik van kan maken.

Ongelijk investeren voor gelijke kansen

Wethouder Jermoumi: “Om mensen in moeilijke situaties te helpen en ervoor te zorgen dat ze actief kunnen deelnemen aan de samenleving moeten we ongelijk investeren om gelijke kansen te bieden. Gemiddeld zitten er in iedere Leidse schoolklas 3 leerlingen die opgroeien in armoede! Door kosten voor school, sport, cultuur of alledaagse zaken te vergoeden, investeren we in kinderen en jongeren die in armoede leven. Dit doen we met behulp van onze partners in de stad, die daar een belangrijke rol in spelen. Ook vergroten we de rol van scholen, omdat zij dicht bij het kind staan. Op deze manier hopen we te voorkomen dat armoede van generatie op generatie wordt doorgegeven in een familie.”

Reageren op het beleidsplan?

Het beleidsplan Samen Sterker (Armoedebeleid 2024-2026) is van donderdag 6 juli 2023 tot en met donderdag 31 augustus 2023 in te zien in het Stadskantoor, Bargelaan 190. De openingstijden zijn maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur. Digitaal is het beleidsplan in te zien via www.leiden.nl/inspraak.

Wie wil reageren op de plannen voor het nieuwe armoedebeleid kan dat op verschillende manieren doen. Schriftelijke reacties mogen gestuurd worden aan het College van B en W, postbus 9100, 2300 PC  Leiden. Digitaal is een reactie achter te laten via www.leiden.nl/inspraak onder vermelding van ‘beleidsplan Samen Sterker (Armoedebeleid 2024-2026)’ en het zaaknummer (Z/23/3538044). Voor het indienen van een mondelinge inspraakreactie kan gebeld worden met het Klant Contact Centrum, maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur, tel. 14071 (Leiden, keuze 4).