Metamorfose voor Schuttersveld

Het Schuttersveld krijgt een metamorfose. Met de herinrichting als onderdeel van de Centrumroute wordt de straat geschikt gemaakt voor een goede doorstroming van de (R-net)bussen. Daarnaast worden de routes en oversteekpunten voor fietsers en voetgangers aangepakt, waardoor de verkeersveiligheid verbetert. En door het toevoegen van bomen en groene bermen wordt het Schuttersveld een mooie groene entree van de stad.

Het Schuttersveld is het laatste tracédeel van de Centrumroute. Dit is de route van station Leiden Lammenschans naar station Leiden Centraal. Deze route wordt geschikt gemaakt voor hoogwaardig openbaar vervoer (R-net bussen) en wordt daarbij van gevel tot gevel opnieuw ingericht om de kwaliteit van de openbare ruimte te verbeteren. De tracédelen Jan van Hout en Hooigracht zijn al opgeknapt, aan de Langegracht wordt nu gewerkt.

Ontwerp

Waar het Schuttersveld nu nagenoeg volledig verhard is, ontstaat er straks een meer groene aanblik. Er komen twee rijen bomen met verschillende soorten linden aan de zijkanten van de straat en in het midden is er gekozen voor een groene berm met verspreid staande bomen: iepen, elzen en essen.

Om voor fietsers en voetgangers de verkeersveiligheid van routes richting het stationsgebied, Oegstgeest en de Merenwijk te verbeteren, wordt ter hoogte van het Achmea-gebouw en de SVB een extra fiets- en voetgangersoversteekplaats gerealiseerd. Ook komt er een tweerichtingsfietspad langs het Schuttersveld aan de zijde van de Anthony Fokkerweg.

Participatie

Tijdens het ontwerptraject hebben vier bijeenkomsten met een klankbordgroep plaatsgevonden waarin het ontwerp aan de deelnemers is voorgelegd. Ook heeft het projectteam met veel individuele partijen in het gebied gesproken. Alle wensen en ideeën hieruit zijn zo veel mogelijk meegenomen bij de totstandkoming van het ontwerp. Tenslotte is het ontwerp ook via doemee.leiden.nl aan de stad voorgelegd. Naar aanleiding van de suggesties die daarbij zijn gedaan, is het ontwerp verder geoptimaliseerd. Zo is in goed overleg met de brandweer en de 3 October Vereeniging een ontwerp tot stand gekomen waarbij groene bermen en bomenrijen geplaatst kunnen worden en er ook voldoende ruimte blijft voor de 3 oktober-kermis.

Gemeenteraad aan zet

Na het zomerreces wordt het uitvoeringsbesluit voorgelegd aan de gemeenteraad. Behandeling in de raadscommissie vindt plaats op 30 september. Het besluit staat voor 7 oktober op de agenda van de gemeenteraad. Als de gemeenteraad het besluit vaststelt, wordt naar verwachting eind dit jaar de opdracht verstrekt aan een aannemer en gaan de werkzaamheden begin 2022 van start. De werkzaamheden duren naar verwachting ongeveer een jaar.

Kijk op leiden.nl/centrumroute voor meer informatie over de Centrumroute.