Leids college stelt Cultuurnota open voor inspraak

Leiden is Stad van Ontdekkingen. Ook op gebied van cultuur valt er veel te ontdekken in Leiden. Hoe zorgen we ook de komende jaren voor een passend cultuuraanbod in onze stad? Dat staat in de concept Cultuurnota 2020. Vandaag heeft het college van burgemeester en wethouders deze nota vastgesteld voor inspraak.

De uitgangspunten voor het nieuwe cultuurbeleid zijn gemaakt op basis van een uitgebreide stadsraadpleging, waarbij bewoners, bezoekers, studenten, jongeren, cultuur-, kennis en welzijnsorganisaties en makers betrokken waren. Vier vragen stonden hierbij centraal: Wat gaat er goed in ons huidige cultuurbeleid? Wat kan beter? Wat moet er meer of nieuw? Wat kan minder of weg? Alle reacties zijn opgetekend en verwerkt in de nieuwe concept-cultuurvisie.

Cultuur zit in het DNA van onze stad en is een van de twee pijlers van Stad van Ontdekkingen. Cultuur geeft Leiden, samen met erfgoed en kennis, haar onderscheidende profiel. We blijven inzetten op versterking van dit profiel vanuit de cultuursector en willen nog meer synergie bereiken door samenwerking met de kennissector. Cultuur en de kunsten kunnen het verhaal van onze kennis vertellen en verbeelden.

De kern van het cultuurbeleid blijft de eigen, artistieke waarde van cultuur en kunst. Cultuur en kunst verrassen, verrijken en bieden schoonheid. Dankzij de activiteiten van de Leidse culturele (basis-) instellingen is cultuur van grote betekenis voor de stad en haar inwoners. Dat Leiden beschikt over een sterke cultuursector, blijkt ook uit de zesde plaats die Leiden inneemt in de landelijk Cultuurindex in de Atlas voor gemeenten. Dat wil de gemeente verder versterken samen met de culturele partners.

Een nieuw accent in het beleid is dat de gemeente met het gesubsidieerde cultuuraanbod een nóg groter bereik wil realiseren onder de bewoners. Wethouder Yvonne van Delft (Cultuur): “Kunst leert je anders kijken naar de wereld om je heen. Een nieuwe blik, ontwikkelen van talent en vaardigheden en je kunnen verplaatsen in een ander. Ook dat zijn belangrijke vaardigheden die je nodig hebt om mee te kunnen doen in onze samenleving. Of het nu gaat om werk, school of vrije tijd. Cultuur is daarmee ook een belangrijk middel om meer mensen mee te laten doen in onze stad”.

In het coalitieakkoord ‘Samen maken we de stad’, is de ontwikkeling van een nieuw beleidskader voor cultuur aangekondigd. Dit nieuwe beleidskader heeft drie hoofdambities:

1.    Cultuur op sterke benen: Leiden heeft een sterke culturele basisinfrastructuur een kwalitatief goed en inclusief aanbod. Divers, toegankelijk en aantrekkelijk. Met groot bereik.

2.    Cultuur met hart en ziel: Cultuur draagt bij aan uitdagingen in het sociaal domein. We zetten cultuur bijvoorbeeld in om eenzaamheid te bestrijden en integratie te bevorderen. Voor specifieke doelgroepen, die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken (integratie, eenzaamheid), of die extra aandacht van cultuur verdienen, zoals jongeren.

3.    Cultuur met kop en schouders- Cultuur als pijler van Stad van Ontdekkingen: we streven naar nog meer synergie tussen cultuur, kunst, erfgoed en wetenschap. Samen vormen ze het unieke weefsel van Leiden. Onderscheidend op lokaal en regionaal, nationaal en internationaal niveau. 

De gemeente gaat - samen met de culturele partners - in gesprek over de invulling van deze ambities, met partners uit de sectoren onderwijs, kennis, zorg en welzijn.
Vanaf vrijdag 27 september ligt de concept Cultuurnota (pdf, 11,34 mb) vier weken ter inzage. Daarna zullen de binnengekomen reacties verwerkt worden en zal de Cultuurnota 2020 aan de raad ter vaststelling worden voorgelegd.