Leiden start met tijdelijke huisvesting van statushouders

De gemeente Leiden start in november met de tijdelijke huisvesting van statushouders in de locaties Stadsbouwhuis en Holiday Inn. Het gaat om ongeveer 25 mensen die hier voor een periode van één tot twee jaar komen wonen. Deze statushouders komen op basis van natuurlijk verloop bij de groep bewoners te wonen die momenteel al tijdelijk in deze gebouwen verblijft. De komende tijd wordt er ook gekeken naar andere locaties in de stad waar extra tijdelijke huisvesting voor statushouders kan worden gerealiseerd. Op die manier wil de gemeente mensen met een verblijfstatus sneller huisvesten, zonder de druk op de toch al krappe woningmarkt nog verder te verhogen.

De gemeente Leiden zorgt samen met partners in de stad voor de huisvesting en inburgering van vluchtelingen die in Leiden een nieuw bestaan mogen opbouwen. Door de krapte op de woningmarkt is het momenteel heel moeilijk om passende woonruimte te vinden voor de statushouders die Leiden, volgens de taakstelling (een verplicht aantal mensen met een status dat de gemeente jaarlijks huisvest) van het Rijk, jaarlijks moet huisvesten. Deze taakstelling is in de afgelopen jaren gestegen en blijft naar verwachting de komende jaren vrij hoog. Daarnaast zorgt de huidige situatie in Afghanistan voor een toename van vluchtelingen en daarmee een extra druk op de beschikbare opvanglocaties. Om ruimte te krijgen bij de opvanglocaties is het noodzakelijk dat de mensen met een verblijfstatus die hier verblijven, sneller gehuisvest worden. 

Het is een flinke opgave waar Leiden de komende tijd voor staat. Daarom gaat de gemeente samen met betrokken partners in de stad, waaronder woningcorporaties en Stichting Vluchtelingen Werk Leiden, aan de slag met het Programma Huisvesting Statushouders. Met dit programma wordt vaart gezet achter de tijdelijke huisvesting van statushouders zonder de druk voor andere mensen die in Leiden op zoek zijn naar een reguliere woning nog verder te verhogen. Zo wordt er gekeken naar huisvesting in alternatieve locaties, zoals in kantoren en leegstaande gebouwen. Tijdelijke huisvesting in het Stadsbouwhuis en Holiday Inn zijn hier voorbeelden van. Uitgangspunt is dat op de tijdelijke locaties niet alleen mensen met een verblijfstatus, maar ook andere doelgroepen, zoals bijvoorbeeld starters, gehuisvest kunnen worden.

Informatiebijeenkomst

Op donderdag 14 oktober vindt er een informatiebijeenkomst plaats voor alle wijk- en ondernemersverenigingen in Leiden over de huisvestingsopgave en het programma. De wijk- en ondernemersverenigingen rond de locaties Stadsbouwhuis en Holiday Inn zijn over de ontwikkelingen op deze locaties op de hoogte gebracht. Zij worden hierover aanvullend geïnformeerd tijdens een informatiebijeenkomst op 6 oktober. Hiernaast zullen er diverse informatiemomenten komen voor bewoners en ondernemers uit de omgeving.