Kruispunt Groote Vink verkeersveiliger voor de fietser

Fietsers kunnen in de toekomst ongehinderd en zonder over te steken doorfietsen over het kruispunt bij de Groote Vink. Dat is één van de belangrijkste kaders uit het kaderbesluit voor de nieuwe inrichting van het kruispunt Groote Vink dat het college van burgemeester en wethouders dinsdag 29 maart heeft vastgesteld.

Leiden past op veel plekken de verkeerssituatie aan om de verkeersveiligheid voor met name kwetsbare weggebruikers zoals de fietser te verbeteren, zo ook bij het kruispunt bij de Groote Vink. Dagelijks fietsen vele scholieren, inwoners en forensen over het kruispunt bij de Groote Vink. Op het kruispunt gebeuren veel ongevallen op de fietsoversteken. Om deze verkeerssituatie op te lossen is een herinrichting van dit kruispunt als speerpuntproject benoemd in het door de gemeenteraad van Leiden vastgestelde Beleidsprogramma Fiets 2020-2030.

Verkeersveiliger met minder asfalt

De kruising bij de Groote Vink wordt anders ingericht. Gemotoriseerde verkeer van en naar Voorschoten gaat, in combinatie met de aanleg van een rotonde, gebruik maken van de bestaande onderdoorgang, Fietsers kunnen hierdoor ongehinderd en zonder over te steken doorfietsen, zo ontstaan geen conflicten met automobilisten. Door deze inrichting verdwijnt circa 2.400 m2 asfalt en ontstaat als bijkomend voordeel meer ruimte voor groen, een klimaatadaptieve inrichting en een rustiger straatbeeld. Dit maakt de fietsroute niet alleen veiliger maar ook aantrekkelijker. De gemeente ontvangt voor dit project projectsubsidies van de provincie Zuid-Holland en van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Woningbouw Intratuinlocatie

Tegelijkertijd heeft de gemeente Voorschoten het plan vastgesteld om de Intratuinlocatie in haar gemeente te ontwikkelen tot woningbouwlocatie, de bestaande Leidseweg tussen de Trompweg en de gemeentegrens met Leiden af te sluiten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer en deze nieuwe ontsluitingsroute aan te leggen door het Intratuin-gebied en aan te sluiten op de nieuwe verkeerssituatie van de Groote Vink (Vinkweg). Gemeente Voorschoten heeft aan Leiden medewerking gevraagd voor een nieuwe aansluiting op Leids grondgebied en beide gemeenten hebben een intentieovereenkomst getekend. Op basis van het Kaderbesluit kan ook aan het ontwerp voor de ontsluitingsweg tussen Leiden en Voorschoten verder worden gewerkt.