Kaderbrief 2020-2024 aangeboden aan gemeenteraad

Donderdag 25 juni heeft wethouder Paul Dirkse (Financiën) namens het college van burgemeester en wethouders de Kaderbrief 2020 – 2024 digitaal aangeboden aan de plaatsvervangend voorzitter van de Leidse gemeenteraad, Walter van Peijpe. In de kaderbrief beschrijft het college de kaders voor het opstellen van de Programmabegroting 2021-2024. De coronacrisis beïnvloedt alle aspecten van ons leven. Tegen deze achtergrond levert het college deze kaderbrief op.

Als kennisstad heeft Leiden een relatief goede uitgangspositie in de huidige periode. Uit onderzoek blijkt dat Leiden, onder andere dankzij een grote onderwijs- en zorgsector en veel banen in de life sciences, minder last van pieken en dalen heeft dan veel andere regio’s. Dit alles betekent niet dat de impact van corona aan Leiden voorbij gaat. Steeds meer inwoners hebben het financieel moeilijk. Leidse ondernemers, onder meer in sectoren als cultuur, horeca, detailhandel en toerisme hebben het zwaar. Het aantal mensen dat een beroep doet op WW, bijstand of overbruggingsregelingen neemt toe.

Paul Dirkse: “Als college willen we met antwoorden komen om, met behulp van de veerkracht van alle Leidenaars, snel uit deze crisis te komen. Dat is een uiterst moeilijke opgave omdat de gemeentelijke financiën onder druk staan. We voeren de taken binnen het sociaal domein uit in de wetenschap dat er de afgelopen jaren structureel minder geld voor beschikbaar is gesteld vanuit het Rijk. Niet voor niets luiden gemeenten uit het hele land de noodklok richting het Rijk, dat is ongekend.

Ook in Leiden moet er al jaren flink geld bij om alle jongeren, volwassen en ouderen in onze stad op een goede manier te kunnen helpen. Wij zijn een sociale stad. Ook deze kaderbrief straalt dat uit: weet dat we er voor je zijn als het even moeilijker gaat. Dat betekent wel dat we gaan putten uit onze reserves. We kunnen het ons niet veroorloven om de kansenongelijkheid verder te zien groeien. Al wordt het inmiddels een vrijwel onmogelijke opgave om dat vanuit een sluitende begroting te doen.”

Meer uitgaven en minder inkomsten

Vorig jaar kondigde het college al aan dat zonder extra steun vanuit het Rijk de gemeente vanaf 2020 het tekort in het sociaal domein niet meer zonder beleidsaanpassingen kan opvangen. Sindsdien is de situatie alleen maar nijpender geworden. Leiden ziet het tekort op het sociaal domein bij ongewijzigd beleid oplopen naar ruim 10 miljoen. Een aantal aannames over te ontvangen rijksinkomsten op het gebied van jeugdzorg en WMO en aanvullende bijsturingsmaatregelen van € 1,1 miljoen per jaar dempen dat tekort enigszins. Ondanks incidentele aanvullende stortingen in de reserve Sociaal Domein voor 2022 en 2023, blijft Leiden te maken hebben met een tekort op het sociaal domein van € 4,7 miljoen per jaar vanaf 2024.

Daarnaast valt de uitkering uit het Gemeentefonds tegen. Dit leidt eveneens tot een fors nadeel. In de jaren 2020-2023 ontvangt de gemeente per jaar € 1,8 tot € 3,8 miljoen minder. Vanaf 2024 zijn de vaste inkomsten uit het Gemeentefonds per jaar € 1,2 miljoen lager.

Financiële onzekerheden en tegenvallers: hoe speelt Leiden daar op in?

Paul Dirkse: “Als college kiezen wij ervoor om niet de lasten te verhogen. De crisis van 2008 heeft ons geleerd dat investeren de snelste weg naar herstel vormt. Het college onderschrijft dat uitgangspunt. De opgaven die Leiden heeft op het gebied van duurzaam wonen en mobiliteit, vergroening, klimaat en gezondheid blijven namelijk onverminderd groot. Echter, gezien de genoemde onzekerheden en tegenvallers ontkomen we er niet aan om bij te sturen. Bovendien hebben we een aantal activiteiten waar we mee willen doorgaan en een beperkt aantal nieuwe ambities waarvoor we op dit moment geen geld hebben. Daarom stelt het college in deze kaderbrief voor om bij de programmabegroting in november een structurele bijsturing van 3,3 miljoen euro vast te stellen. Het college wil met de gemeenteraad het gesprek aan hoe we tot dat bedrag gaan komen.”

Naast de Kaderbrief 2020-2024 stuurt het college de gemeenteraad de volgende financiële stukken:

  • Financieel perspectief duurzame stad;
  • Vermogensbeheer Grondexploitaties 2020-2024 (met een apart raadsbesluit)

Gemeenteraad

De gemeenteraad zal de stukken de komende weken uitgebreid behandelen. In de gemeenteraadsvergadering van 16 juli geven alle fracties hun algemene beschouwingen. Daarna bespreken de verschillende raadscommissies de stukken. Op 17 september vindt de verdere behandeling plaats in de gemeenteraadsvergadering, voorafgegaan door de commissiebehandelingen.

De volledige planning van de behandeling van deze stukken door de raad is te vinden op https://gemeenteraad.leiden.nl/.

De Kaderbrief 2020-2024 is te vinden op https://kaderbrief.leiden.nl

Financieel perspectief duurzame stad; via ibabs

Vermogensbeheer Grondexploitaties 2020-2024 (met een apart raadsbesluit) via ibabs