Jaarstukken 2021 aangeboden aan gemeenteraad

Donderdag 2 juni heeft wethouder Paul Dirkse (Financiën) namens het college van burgemeester en wethouders de Jaarstukken 2021 aangeboden aan de plaatsvervangend voorzitter van de Leidse gemeenteraad, Antoine Theeuwen. De jaarrekening geeft een overzicht van alle concrete resultaten en kosten en opbrengsten in 2021.

De jaarrekening over 2021 sluit met een positief resultaat van € 13,7 miljoen. Na verrekening van reserves en overheveling van budgetten voor de doorlopende activiteiten, sluit het jaar met een overschot van  € 548.000. Dit wordt toegevoegd aan de concernreserve.

Paul Dirkse: “Dit is de laatste jaarrekening van het college 2018-2022. Met veel tevredenheid kijkt dit college terug op wat er de afgelopen vier jaar in de stad is gerealiseerd. Afgelopen jaar vroeg grote flexibiliteit en inzet van ons als stad, van onze inwoners, onze partners en van ons als organisatie. Ondanks alle onverwachte ontwikkelingen van de afgelopen twee jaar door corona, zijn we trots dat we samen met onze partners hebben kunnen werken aan de grote opgaven van onze stad en hebben bijgedragen aan een sociale, groene en ondernemende stad.
Het jaarverslag laat zien wat we in 2021 hebben gerealiseerd. Ook dit jaar is de stad weer zichtbaar groener geworden, zijn er woningen bijgebouwd, is er gewerkt aan een betere bereikbaarheid en aan de veiligheid, bestaanszekerheid en gezondheid van onze inwoners. De stad heeft zich (veer)krachtig getoond!”

Meestal worden de jaarstukken samen met de kaderbrief aangeboden. Dit jaar niet, omdat de verwachting is dat er op korte termijn een nieuw college aantreedt. Het nieuwe beleidsakkoord vervangt dit jaar de kaderbrief en biedt de kaders voor het opstellen van de Programmabegroting 2022-2026.

Naast de Jaarstukken 2021 stuurt het college de gemeenteraad ook de eerste voortgangsrapportage 2022 toe. Hierin informeert het college de raad over de voortgang van de voorgenomen prestaties in 2022.

Gemeenteraad

De gemeenteraad zal de jaarstukken de komende weken uitgebreid behandelen.
De volledige planning van de behandeling van deze stukken door de raad is te vinden op www.gemeenteraadleiden.nl.