Inwoners oordelen positief over dienstverlening maatschappelijke ondersteuning

De gemeente Leiden heeft een cliëntervaringsonderzoek laten uitvoeren onder mensen die gebruikmaken van de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). Het gaat hierbij om zaken als huishoudelijke ondersteuning en begeleiding. De resultaten van het onderzoek over 2021 laten zien dat de tevredenheid van mensen die hier gebruik van maken over de hele linie op een hoog niveau is gebleven.

De resultaten over 2021 liggen over de hele linie op een hoog gemiddelde. De respondenten in het onderzoek oordelen positiever over hoe serieus zij genomen worden (van 87% naar 91%) en over dat er in gesprek samen naar een oplossing is gezocht  (van 77% naar 84%). In 2021 hebben cliënten die gebruik maakten van de regiotaxi en de huishoudelijke ondersteuning een minder goede dienstverlening ervaren ten gevolge van personeelstekorten bij deze zorgaanbieders.

Julius Terpstra, Wethouder Wonen, Bouwen en Welzijn: “Met dit onderzoek kunnen we de klanttevredenheid en kwaliteit van dienstverlening van de gemeente Leiden op het gebied van maatschappelijke zorg meten en waar nodig verbeteren. Uit het onderzoek komt naar voren dat mensen die gebruik maken van voorzieningen als huishoudelijke ondersteuning en begeleiding over het algemeen zeer tevreden zijn. Deze zogenaamde cliënttevredenheid ligt over de hele linie op een vergelijkbaar hoog niveau als in 2020. Het is bemoedigend te zien dat ondanks alle corona maatregelen cliënten te weg naar de gemeente in 2021 blijvend hebben weten te vinden. Mijn waardering gaat dan ook uit naar de sociale wijkteams, de backoffice Wmo en de zorgaanbieders. Ondanks de coronacrisis hebben zij de mensen die gebruik maken van de Wmo-voorzieningen op een goede manier en naar tevredenheid kunnen bijstaan.”

Corona/verbeterpunten

In het clientervaringsonderzoek zijn net als in het onderzoek over 2020 drie extra vragen over corona opgenomen. Over 2021 geeft 78% van de ondervraagden aan dat er voldoende rekening is gehouden met de coronaregels bij de aanvraag en uitvoering van hun ondersteuning (was 82% in 2020). Ook zijn ze iets minder tevreden over de hulp die zij kregen tijdens de coronacrisis (van 81% naar 76%). Waar dit verschil precies in zit is op basis van dit onderzoek niet te zeggen. De coronamaatregelen in 2020 en 2021 verschilden ook van elkaar, zowel in de tijd als ook in de mate waarin beperkingen werden ingevoerd.

Vervolgproces

Op 5 juli heeft ons college de resultaten van het CEO Wmo over 2021 vastgesteld voor aanlevering bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De inhoudelijke behandeling van het CEO Wmo over 2021 in de gemeenteraad vindt in oktober plaats in het kader van de monitor sociaal domein 2022.