Integrale controles bedrijfspanden Amphoraweg, Flevodwarsweg en Rooseveltstraat

Op donderdag 25 februari vonden integrale controles plaats bij drie bedrijfspanden in Leiden. Naar aanleiding van signalen en eerdere controles hebben gemeente (bouwtoezicht en handhaving openbare ruimte), politie, brandweer, Omgevingsdienst West Holland en de Belastingdienst de betreffende locaties op de Amphoraweg, Flevodwarsweg en Rooseveltstraat gecontroleerd op naleving van vergunningen en andere wet- en regelgeving waaraan de bedrijven, pandeigenaren en (ver)huurders zich dienen te houden. De controles leverden diverse aanknopingspunten voor nader onderzoek.

Concreet is er een geval van illegale bewoning geconstateerd, heeft de Belastingdienst voor meer dan 50.000 euro beslag gelegd, bleken veel locaties niet aan de brandveiligheidseisen te voldoen en zijn op een aantal locaties overtredingen van de milieuwetgeving geconstateerd. Zo was er o.a. sprake van de opslag van gevaarlijke stoffen en het lozen van afvalstoffen op het riool. Verschillende ondernemers bleken zich wel goed aan de regels te houden. 

Eén overheid

De gemeente wil dat Leiden een veilige en leefbare stad blijft. Het regelmatig houden van integrale controles levert daar een bijdrage aan. Deze  integrale controles worden geregeld gehouden, onder meer op bedrijventerreinen. Deze acties worden niet van tevoren aangekondigd. De gemeente wil hiermee nagaan of bedrijven, pandeigenaren e/of (ver)huurders zich aan de regels houden. Daarmee wordt een bijdrage geleverd aan het voorkomen en aanpakken van ondermijnende criminaliteit. Signalen die kunnen duiden op regelovertreding, pakken de verschillende overheidsdiensten in een zo vroeg mogelijk stadium gezamenlijk op. Zij treden hierbij op als één overheid.

Ondermijnende criminaliteit heeft negatieve gevolgen voor onze stad en raakt ons allemaal. Samen met haar partners probeert de gemeente meer en beter zicht te krijgen op deze vorm van criminaliteit (signaleren), het moeilijker te maken voor criminelen (voorkomen) en ondermijnende criminaliteit consequent aan te pakken (aanpakken).

Verdachte situatie

De gemeente vraagt inwoners die een verdachte situatie zien of het gevoel hebben dat er iets niet klopt, dit te delen. Hiervoor kan men terecht bij de politie (tel. 0900 - 88 44) of Meld misdaad anoniem (tel. 0800 - 70 00) / meldmisdaadanoniem.nl.