Hoe gaat het met de Leidse stadsnatuur? Zzzzoek de 7 soorten

Leiden is een dichtbevolkte stad: mens en dier wonen er graag. En met extra groen en nieuwe leefgebieden voor stadsdieren houden we onze stad zo leefbaar mogelijk. Om ervoor te zorgen dat onze stadsdieren graag in Leiden blijven wonen, investeren we in hun leefgebieden.

Stadsnatuur is onmisbaar voor de leefbaarheid in de stad. Om de kwaliteit van de stadsnatuur te verbeteren, investeert Leiden in extra groen en nieuwe leefgebieden voor stadsdieren. Meer groen zorgt ervoor dat het regenwater gemakkelijk kan weglopen en het houdt het water langer vast in de ondergrond. Bomen zorgen ook voor schaduw en verkoeling. Daarnaast betekent meer groen meer schuil- en voedselplekken voor de dieren in de stad. 

Indicatorsoorten

We onderzoeken of onze investeringen in de leefgebieden van de stadsdieren goed werken aan de hand van indicatorsoorten. Dat zijn diersoorten die kieskeurig zijn op de kwaliteit van hun leefomgeving. Als een indicatorsoort aanwezig is, wil het zeggen dat het goed gaat met de natuur in dat leefgebied. Ook andere soorten dieren en planten profiteren mee van de goede natuurwaarden, waardoor de biodiversiteit – de verscheidenheid aan levensvormen binnen een ecosysteem – verbetert. Dit jaar informeren we de stad over deze zeven diersoorten en hoe we hun leefomgeving verbeteren.

Doe mee

We vragen de stad om uit te kijken naar deze soorten; zzzzoek de 7 soorten. Ga naar natuur.leiden.nl en klik op waarneming.nl, KNNV-afdeling Leiden om de waarneming door te geven en zo bij te dragen aan de kennis over natuur in de stad.

  1. Natuurvriendelijke oevers – bloedrode heidelibel
  2. Kruidenrijk grasland – bruin zandoogje
  3. Straatgroen - egel
  4. Bosplantsoen – rosse vleermuis
  5. Natuurvriendelijke bebouwing - huismus
  6. Weidevogelgebied - tureluur
  7. Kademuur - tongvaren

Investeren in stadsnatuur

De gemeente doet veel om de leefgebieden van stadsdieren te verbeteren. Zo leggen we voor oeversoorten natuurvriendelijke oevers aan op plekken als Cronesteyn en het BioSciencePark. Daarnaast voegen we struiken toe in de straten om leefplekken te bieden voor egels en maaien we bermen op zo’n manier dat ze voor vlinders als het bruin zandoogje een fijn leefgebied zijn. Ook werken we aan natuurinclusief bouwen met nestgelegenheid en voedselaanbod voor soorten als de huismus.

Ontwikkeling in beeld

Al sinds 2004 volgt de gemeente de ontwikkelingen van de natuur in de stad. De gegevens zijn afkomstig van professioneel ecologisch onderzoek, maar ook van bewoners of groengroepen die hun waarnemingen delen met de gemeente. Alle observaties zijn waardevol. Op de interactieve kaart natuur.leiden.nl is te zien welke natuur in de stad wordt geteld.